Skip to content
Home Kulubümüz Tüzük

Çukurova Sualtı İhtisas Ve Su Sporları Kulübü
Derneği TüzüğüDernegin Adi ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adi: “Çukurova Sualti Ihtisas ve Su sporları Kulübü Derneği” dir.
Derneğin merkezi Adana’dir.Subesi açılmayacaktır.
Kulübün renkleri mavi-beyazdır.


Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek
Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı
Madde 2-Dernek, sualti ve susporlari faaliyetlerinin etkinlestirilmesi ve gelistirilmesini saglamak ve bu konuda çalismalar yapan kisi ve kuruluslara destek vermek amaci ile kurulmustur.


Dernekçe Sürdürülecek Çalisma Konulari ve Biçimleri
1-Balıkadamlar arasında dayanışma, birlik ve dayanışmayı sağlamak,
2-Denizel çevreyi korumak, bilimsel ve teknik araştırmalar yapmak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Su Sporları konusunda sürekli eğitimi sağlamak, bu amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardim toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi isletmeler kurmak ve isletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve bos zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacin gerçeklestirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakif kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katilmak, Gerekli izin alinarak derneklerin izinle kurabilecegi tesisleri kurmak,
11-Uluslararasi faaliyette bulunmak, yurt disindaki dernek veya kuruluslara üye olmak ve bu kuruluslarla proje bazinda ortak çalismalar yapmak veya yardimlasmak,
12-Amacin gerçeklestirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayili Dernek ve Vakiflarin Kamu Kurum ve Kuruluslari ile Iliskilerine Dair Kanun hükümleri sakli kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluslari ile görev alanlarina giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diger mal ve hizmetlerle kisa vadeli kredi ihtiyaçlarini karsilamak amaciyla sandik kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amaciyla temsilcilik açmak,
15-Dernegin amaci ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diger derneklerle veya vakif, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluslariyla ortak bir amaci gerçeklestirmek için plâtformlar olusturmak,


Dernegin Faaliyet Alani
Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.


Üye Olma Hakki ve Üyelik Islemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernegin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu dogrultuda çalismayi kabul eden ve Mevzuatin öngördügü kosullarini tasiyan her gerçek ve tüzel kisi bu dernege üye olma hakkina sahiptir. Ancak, yabanci gerçek kisilerin üye olabilmesi
için Türkiye’de yerlesme hakkina sahip olmasi da gerekir. Onursal üyelik için bu kosul aranmaz.
Dernek baskanligina yazili olarak yapilacak üyelik basvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyelige kabul veya istegin reddi seklinde karara baglanir ve sonuç yaziyla basvuru sahibine bildirilir. Basvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Dernegin asil üyeleri, dernegin kuruculari ile müracaatlari üzerine yönetim kurulunca üyelige kabul edilen kisilerdir.
Dernege maddi ve manevi bakimdan önemli destek saglamis bulunanlar yönetim kurulu karari ile onursal üye olarak kabul edilebilir.


Üyelikten Çikma
Madde 4- Her üye yazili olarak bildirmek kaydiyla, dernekten çikma hakkina sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulastigi anda çikis islemleri sonuçlanmis sayilir. Üyelikten ayrilma, üyenin dernege olan birikmis borçlarini sona erdirmez.


Üyelikten Çikarilma
Madde 5-Dernek üyeliginden çikarilmayi gerektiren haller.
1-Dernek tüzügüne aykiri davranislarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçinmak,
3-Yazili ikazlara ragmen üyelik aidatini alti ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarinca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma sartlarini kaybetmis olmak,
Yukarida sayilan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu karari ile üyelikten çikarilir.
Dernekten çikan veya çikarilanlar, üye kayit defterinden silinir ve dernek malvarliginda hak iddia edemez.


Dernek Organlari
Madde 6-Dernegin organlari asagida gösterilmistir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,


Dernek Genel Kurulunun Kurulus Sekli, Toplanma Zamani ve Çagri ve Toplanti Usulü
Madde 7-Genel kurul, dernegin en yetkili karar organi olup; dernege kayitli üyelerden olusur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olagan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördügü hallerde veya dernek üyelerinden beste birinin yazili istegi üzerine otuz gün içinde olaganüstü toplanir.
Olagan genel kurul, 2 (iki) yilda bir, Aralik ayi içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanir.
Genel kurul toplantiya yönetim kurulunca çagrilir.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantiya çagirmazsa; üyelerden birinin basvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantiya çagirmakla görevlendirir.


Çagri Usulü*
Yönetim kurulu, dernek tüzügüne göre genel kurula katilma hakki bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katilma hakki bulunan üyeler, en az onbes gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazili yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantiya çagrilir. Bu çagrida, çogunluk saglanamamasi sebebiyle toplanti yapilamazsa, ikinci toplantinin hangi gün, saat ve yerde yapilacagi da belirtilir. Ilk toplanti ile ikinci toplanti arasindaki süre yedi günden az, altmis günden fazla olamaz.
Toplanti, çogunluk saglanamamasi sebebinin disinda baska bir nedenle geri birakilirsa, bu durum geri birakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplanti için yapilan çagri usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ikinci toplantinin geri birakma tarihinden itibaren en geç alti ay içinde yapilmasi zorunludur. Üyeler ikinci toplantiya, birinci fikrada belirtilen esaslara göre yeniden çagrilir.
Genel kurul toplantisi bir defadan fazla geri birakilamaz.
Toplanti Usulü*
Genel kurul, katilma hakki bulunan üyelerin salt çogunlugunun, tüzük degisikligi ve dernegin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katilimiyla toplanir; çogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantinin ertelenmesi durumunda ikinci toplantida çogunluk aranmaz. Ancak, bu toplantiya katilan üye sayisi, yönetim ve denetim kurullari üye tam sayisinin iki katindan az olamaz.
Genel kurula katilma hakki bulunan üyelerin listesi toplanti yerinde hazir bulundurulur. Toplanti yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmis kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafindan kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlari karsisina imza koyarak toplanti yerine girerler.
Toplanti yeter sayisi saglanmissa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplanti yönetim kurulu baskani veya görevlendirecegi yönetim kurulu üyelerinden biri tarafindan açilir. Toplanti yeter sayisi saglanamamasi halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açilistan sonra, toplantiyi yönetmek üzere bir baskan ve yeteri kadar baskan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti olusturulur.
Dernek organlarinin seçimi için yapilacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karsilarini imzalamalari zorunludur.
Toplantinin yönetimi ve güvenliginin saglanmasi divan baskanina aittir.
Genel kurulda, yalnizca gündemde yer alan maddeler görüsülür. Ancak toplantida hazir bulunan üyelerin onda biri tarafindan görüsülmesi yazili olarak istenen konularin gündeme alinmasi zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakki vardir; üye oyunu sahsen kullanmak zorundadir. Onursal üyeler genel kurul toplantilarina katilabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kisinin üye olmasi halinde, tüzel kisinin yönetim kurulu baskani veya temsille görevlendirecegi kisi oy kullanir
Toplantida görüsülen konular ve alinan kararlar bir tutanaga yazilir ve divan baskani ile yazmanlar tarafindan birlikte imzalanir. Toplanti sonunda, tutanak ve diger belgeler yönetim kurulu baskanina teslim edilir. Yönetim kurulu baskani bu belgelerin korunmasindan ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.


Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Sekilleri
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alinmamissa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diger konulardaki kararlar ise açik olarak oylanir. Gizli oylar, toplanti baskani tarafindan mühürlenmis kagitlarin veya oy pusulalarinin üyeler tarafindan geregi
yapildiktan sonra içi bos bir kaba atilmasi ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açik dökümü yapilarak belirlenen oylardir.
Açik oylamada, genel kurul baskaninin belirtecegi yöntem uygulanir.
Genel kurul kararlari, toplantiya katilan üyelerin salt çogunluguyla alinir. Su kadar ki, tüzük degisikligi ve dernegin feshi kararlari, ancak toplantiya katilan üyelerin üçte iki çogunluguyla alinabilir.


Toplantisiz veya Çagrisiz Alinan Kararlar*
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazili katilimiyla alinan kararlar ile dernek üyelerinin tamaminin bu tüzükte yazili çagri usulüne uymaksizin bir araya gelerek aldigi kararlar geçerlidir. Bu sekilde karar alinmasi olagan toplanti yerine geçmez.


Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-Asagida yazili hususlar genel kurulca görüsülüp karara baglanir.
1-Dernek organlarinin seçilmesi,
2-Dernek tüzügünün degistirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurullari raporlarinin görüsülmesi ve yönetim kurulunun ibrasi,
4-Yönetim kurulunca hazirlanan bütçenin görüsülüp aynen veya degistirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan tasinmaz mallarin satin alinmasi veya mevcut tasinmaz mallarin satilmasi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalismalari ile ilgili olarak hazirlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya degistirilerek onaylanmasi,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarinin kamu görevlisi olmayan baskan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarinin tespit edilmesi,
8-Dernegin federasyona katilmasi ve ayrilmasinin kararlastirilmasi ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9-Dernegin uluslar arasi faaliyette bulunmasi, yurt disindaki dernek ve kuruluslara üye olarak katilmasi veya ayrilmasi,
10-Dernegin vakif kurmasi,
11-Dernegin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diger önerilerinin incelenip karara baglanmasi,
13-Mevzuatta genel kurulca yapilmasi belirtilen diger görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, dernegin diger organlarini denetler ve onlari hakli sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyelige kabul ve üyelikten çikarma hakkinda son karari verir. Dernegin en yetkili organi olarak dernegin diger bir organina verilmemis olan isleri görür ve yetkileri kullanir.


Yönetim Kurulunun Teskili, Görev ve Yetkileri
Madde 10-Yönetim kurulu, bes asil ve bes yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantisinda bir kararla görev bölüsümü yaparak baskan, baskan yardimcisi, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi sartiyla her zaman toplantiya çagrilabilir. Üye tamsayisinin yarisindan bir fazlasinin hazir bulunmasi ile toplanir. Kararlar, toplantiya katilan üye tam sayisinin salt çogunlugu ile alinir.
Yönetim kurulu asil üyeliginde istifa veya baska sebeplerden dolayi bosalma oldugu taktirde genel kurulda aldigi oy çoklugu sirasina göre yedek üyelerin göreve çagrilmasi mecburidir.


Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu asagidaki hususlari yerine getirir.
1-Dernegi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçina yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarina iliskin islemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazirlayarak genel kurula sunmak,
3-Dernegin çalismalari ile ilgili yönetmelikleri hazirlayarak genel kurul onayina sunmak
4-Genel kurulun verdigi yetki ile tasinmaz mal satin almak, dernege ait tasinir ve tasinmaz mallari satmak, bina veya tesis insa ettirmek, kira sözlesmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açilmasini saglamak
6-Genel kurulda alinan kararlari uygulamak,
7-Her faaliyet yili sonunda dernegin isletme hesabi tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalismalarini açiklayan raporunu düzenlemek, toplandiginda genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasini saglamak,
9-Dernege üye alinmasi veya üyelikten çikarilma hususlarinda karar vermek.
10-Dernegin amacini gerçeklestirmek için her çesit karari almak ve uygulamak,
11-Mevzuatin kendisine verdigi diger görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,


Denetim Kurulunun Teskili, Görev ve Yetkileri
Madde 11-Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asil üyeliginde istifa veya baska sebeplerden dolayi bosalma oldugu taktirde genel kurulda aldigi oy çoklugu sirasina göre yedek üyelerin göreve çagrilmasi mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; dernegin, tüzügünde gösterilen amaç ve amacin gerçeklestirilmesi için sürdürülecegi belirtilen çalisma konulari dogrultusunda faaliyet gösterip göstermedigini, defter, hesap ve kayitlarin mevzuata ve dernek tüzügüne uygun olarak tutulup tutulmadigini,
dernek tüzügünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yili geçmeyen araliklarla denetler ve denetim sonuçlarini bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandiginda genel kurula sunar.
Denetim kurulu;gerektiginde genel kurulu toplantiya çagirir.


Yürütme Biriminin Teskili Görev ve Yetkileri
Madde 12- Yürütme Birimi : Gençlik ve Spor Kulüpleri Uyarinca yönetim kurullarinca belirlenen görevlerden olusur, yönetim kurulunun kararlari uyarinca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini saglamakla görevlidir. Yürütme biriminin sorumlusu kulüp
genel sekreteridir. Genel sekreter ve genel sekretere bagli yürütme biriminin görevleri yönetim kurulu tarafindan ücretli veya fahri (ücretsiz) olarak görevlendirilirler. Bu ücret miktari genel kurulda yillik olarak belirlenir. Yürütme birimi görevlilerinin kulüp üyesi olmalari sart degildir.
a)Genel Sekreter b) Genel Kaptan c) Kulüp Doktoru d) Spor Direktörü


Genel Sekreter
Gençlik ve spor mevzuati uyarinca ve yönetim kurulu kararlari çerçevesinde kulübün amaçladigi hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdigi idari ,mali ve teknik operatörlük ve sekreterlik görevlerini yapar. Baskan adina yazisma islerini yürütür.Yönetim
kurulu toplantilarinda oy yetkisi yoktur.


Genel Kaptan
Kulübün faaliyetlerini üstlendigi spor dallarinin veya faaliyet türlerinin her biri için spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifi üzerine yönetim kurulu tarafindan görevlendirilir. Genel kaptan, genel kaptani oldugu spor dali faaliyet türünün egitim çalismalarina yarismalarina ve faaliyetlere katilan ve katilacak olanlara bay/bayan her kategoride sayilarinin arttirilmasi ve nitelik bakimindan gelistirilmesine yönelik
faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, spor direktörüne karsi sorumludur.


Kulüp Doktoru
Kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katilanlarin ve yarismacilarin saglik muayene tedavi ilk müdahele ve gida rejimlerine dair doktorluk hizmetlerine ve ilk yardim masaj gibi yardimci saglik hizmetlerine ait is ve islemleri yürütmekle görevli ve
genel sekretere karsi sorumludur.


Spor Direktörü
Spor külübün faaliyet göstermeye üstlendigi bütün spor dallarinda sportif egitim ve yarismalar ile ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karsi sorumludur.


Madde 13-Kulüp Müdürünün Görev ve Yetkileri
a)Kulübe ait esyanin muhafazasi ile kulüp binasinin inzibatina ve tertibatina memurdur. Kendisine tensip edilen kisiler yardim eder. Bu yardimcilar kendisi tarafindan seçilerek yönetim kuruluna arz edilir.
b)Kulübe ait demirbas esya defteri tutar. Kulüpte kullanilmayacak duruma gelen esya listesinin tanzimi ile kayittan düsürülmesi konusunda yönetim kuruluna onayi ve imzasi ile kayittan düsürülür.
c)Elektrik, su masrafi gibi benzer masraflari ödeme makbuzlari ile yetkililere imza ettirilir ve gerekli islemleri yapar.
d)Bütün kulüplerin spor malzemelerinin bakimi kulüp müdürüne aittir.

Madde 14-Genel sayman (muhasebeci ve veznedarin) görev ve yetkileri
a)Genel sayman baskanla birlikte sarf evraklari imzalar. Hesap defterini tutar. Yönetim Kurulu karari ile avans alir. Kalan paralari bankaya yatirir.
b)Muhasebe geregi olan defterleri tanzim eder.
c)Üye aidat ve taahhüt defterini tanzim eder.
d)Tahsildarlarin her ay toplayacaklari meblaglari gösteren makbuzlari tetkik ile deftere kaydeder.
e)Ödeme makbuzlarinin koçanlarini muhafaza eder
f)Tahsildarlarin yapacaklari islerden sorumludur.
g)Kulüp parasini muhafaza eder, faturasi alinmasi mümkün olmayan durumlarda yetkililere bilgi vermek zorundadir.
h)Yönetim Kurulu karari ile gerektiginde belli bir miktar parayi yaninda bulundurabilir. Fazla parayi Baskan, 2.Baskan, Gene Sekreter ve kendi imzalari ile bankaya yatirir. Bankadan para çekme islemi bu üç kisiden ikisinin imzasi ile olur.


Dernegin Gelir Kaynaklari
Madde 15-Dernegin gelir kaynaklari asagida sayilmistir.
1-Üye Aidati: Üyelerden giris ödentisi olarak 50 YTL, yillik olarak ta 100 YTL aidat alinir. Bu miktarlari artirmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kisilerin kendi istegi ile dernege yaptiklari bagis ve yardimlar.
3-Dernek tarafindan tertiplenen çay ve yemekli toplanti, gezi ve eglence, temsil, konser, spor yarismasi ve konferans gibi faaliyetlerden saglanan gelirler,
4-Dernegin mal varligindan elde edilen gelirler,
5-Yardim toplama hakkindaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bagis ve yardimlar.
6-Dernegin, amacini gerçeklestirmek için ihtiyaç duydugu geliri temin etmek amaciyla giristigi ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diger gelirler.


Dernegin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *
Madde 16-Defter tutma esaslari;
Dernekte, isletme hesabi esasina göre defter tutulur. Ancak, yillik brüt gelirin 2005 yili için 500 Bin YTL’yi asmasi durumunda takip eden hesap döneminden baslayarak bilanço esasina göre defter tutulur.
Bilanço esasina geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarida belirtilen haddin altina düsülürse, takip eden yildan itibaren isletme hesabi esasina dönülebilir.
Yukarida belirtilen hadde bagli kalmaksizin yönetim kurulu karari ile bilanço esasina göre
defter tutulabilir.
Dernegin ticari isletmesi açilmasi durumunda, bu ticari isletme için, ayrica Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.


Kayit Usulü
Dernegin defter ve kayitlari Dernekler Yönetmeliginde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.


Tutulacak Defterler
Dernekte, asagida yazili defterler tutulur.
a)Isletme hesabi esasinda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar asagidaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlari tarih ve numara sirasiyla bu deftere yazilir ve kararlarin alti toplantiya katilan üyelerce imzalanir.
2-Üye Kayit Defteri: Dernege üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernege giris ve çikis tarihleri bu deftere islenir. Üyelerin ödedikleri giris ve yillik aidat miktarlari bu deftere islenebilir.
3-Evrak Kayit Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sira numarasi ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakin asillari ve giden evrakin kopyalari dosyalanir. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çiktisi alinmak suretiyle saklanir.
4-Demirbas Defteri: Dernege ait demirbaslarin edinme tarihi ve sekli ile kullanildiklari veya verildikleri yerler ve kullanim sürelerini dolduranlarin kayittan düsürülmesi bu deftere islenir.
5-Isletme Hesabi Defteri: Dernek adina alinan gelirler ve yapilan giderler açik ve düzenli olarak bu deftere islenir.
6-Alindi Belgesi Kayit Defteri: Alindi belgelerinin seri ve sira numaralari, bu belgeleri alan ve iade edelerin adi, soyadi ve imzalari ile aldiklari ve iade ettikleri tarihler bu deftere islenir.
b)Bilanço esasinda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar asagidaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 nci alt bentlerinde kayitli defterler bilanço esasinda defter tutulmasi durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayit sekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanligina verdigi yetkiye istinaden yayimlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebligleri esaslarina göre yapilir.


Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulmasi zorunlu olan defterler kullanmaya baslamadan önce il dernekler müdürlügüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanilmasina sayfalari bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapilmaz. Ancak, bilanço esasina göre tutulan
defterler ile form veya sürekli form yaprakli defterlerin, kullanilacagi yildan önce gelen son ayda, her yil yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.


Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
Isletme hesabi esasina göre kayit tutulmasi durumunda yil sonlarinda (31 Aralik) (Dernekler Yönetmeligi EK-16’da belirtilen) “Isletme Hesabi Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasina göre defter tutulmasi durumunda ise, yil sonlarinda (31 Aralik), Maliye Bakanliginca yayimlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliglerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.


Dernegin Gelir ve Gider Islemleri*
Madde 17-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeligi EK- 17’de örnegi bulunan) “Alindi Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar araciligi ile tahsili halinde banka tarafindan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alindi belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satis fisi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapilir. Ancak dernegin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsaminda bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulasi, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeligi EK-13’te örnegi bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafindan kisi, kurum veya kuruluslara yapilacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeligi EK-14’te örnegi bulunan) “Ayni Yardim Teslim Belgesi” ile yapilir.Kisi, kurum veya kuruluslar tarafindan dernege yapilacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri
ise (Dernekler Yönetmeligi EK-15’te örnegi bulunan) “Ayni Bagis Alindi Belgesi” ile kabul edilir.


Alindi Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanilacak “Alindi Belgeleri” (Dernekler Yönetmeligi EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu karariyla, matbaaya bastirilir.
Alindi belgelerinin bastirilmasi ve kontrolü, matbaadan teslim alinmasi, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasinda devir teslimi ve alindi belgesi ile dernek adina gelir tahsil edecek kisi veya kisiler tarafindan bu alindi belgelerinin kullanimina ve toplanilan gelirlerin teslimine iliskin hususlarda Dernekler Yönetmeliginin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


Yetki Belgesi
Dernek adina gelir tahsil edecek kisi veya kisiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu karari ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kisilerin açik kimligi, imzasi ve fotograflarini ihtiva eden (Dernekler Yönetmeligi EK- 19’da örnegi bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafindan üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu baskaninca onaylanir. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili degisiklikler yönetim kurulu baskaninca, onbes gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adina gelir tahsil edecek kisiler, ancak adlarina düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye baslayabilirler.
Yetki belgesinin kullanimi, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliginin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafindan kullanilan alindi belgeleri, harcama belgeleri ve diger belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler sakli kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayi ve tarih düzenine uygun olarak 5 yil süreyle saklanir.


Beyanname Verilmesi*
Madde 18-Dernegin, bir önceki yila ait faaliyetleri ile gelir ve gider islemlerinin yil sonu itibariyla sonuçlarina iliskin (Dernekler Yönetmeligi EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafindan doldurarak, her takvim yilinin ilk dört ayi
içinde dernek baskani tarafindan mahallin mülki idare amirligine verilir.


Bildirim Yükümlülügü *
Madde 19-Mülki amirlige yapilacak bildirimler;


Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olagan veya olaganüstü genel kurul toplantilarini izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurullari ile diger organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeligi EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu baskani tarafindan mülki idare amirligine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan baskani, baskan yardimcilari ve yazman tarafindan imzalanmis genel kurul toplanti tutanagi örnegi,
2-Tüzük degisikligi yapilmissa, tüzügün degisen maddelerinin yeni ve eski sekli ile dernek tüzügünün son seklinin her sayfasi yönetim kurulunca imzalanmis örnegi.Eklenir.


Tasinmazlarin Bildirilmesi
Dernegin edindigi tasinmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeligi EK-26’da sunulan) “Tasinmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirligine bildirilir.


Yurtdisindan Yardim Alma Bildirimi
Dernek tarafindan, yurtdisindan yardim alinacak olmasi durumügünün son seklinin her sayfasi yönetim kurulunca imzalanmis örnegi.Eklenir.


Tasinmazlarin Bildirilmesi
Dernegin edindigi tasinmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeligi EK-26’da sunulan) “Tasinmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirligine bildirilir.


Yurtdisindan Yardim Alma Bildirimi
Dernek tarafindan, yurtdisindan yardim alinacak olmasi durumunda yardim alinmadan önce (Dernekler Yönetmeligi EK-4’te belirtilen) “Yurtdisindan Yardim Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirligine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt disindan yardim alinmasi hususunda alinmis yönetim kurulu karari örnegi, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözlesme ve benzeri belgeler ile yardimin aktarildigi hesaba iliskin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örnegi de eklenir.
Nakdi yardimlarin bankalar araciligiyla alinmasi ve kullanilmadan önce bildirim sartinin yerine getirilmesi zorunludur.


Kamu Kurum ve Kuruluslari Ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Dernegin görev alanina iliskin konularda kamu kurum ve kuruluslari ile yürüttügü ortak projelerle ilgili olarak yapilan protokol ve projenin örnegi (Dernekler Yönetmeligi EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde
dernek merkezinin bulundugu yerin valiligine verilir.


Degisikliklerin Bildirilmesi
Dernegin yerlesim yerinde meydana gelen degisiklik (Dernekler Yönetmeligi EK-24’te belirtilen) “Yerlesim Yeri Degisiklik Bildirimi”; genel kurul toplantisi disinda dernek organlarinda meydana gelen degisiklikler (Dernekler Yönetmeligi EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarindaki Degisiklik Bildirimi” di, denetim
kurulunun yükümlülügünü ortadan kaldirmaz.
Denetim kurulu tarafindan en geç yilda bir defa dernegin denetimi gerçeklestirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bagimsiz denetim kuruluslarina denetim yaptirabilir.


Dernegin Borçlanma Usulleri
Madde 21-Dernek amacini gerçeklestirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duyulmasi halinde yönetim kurulu karari ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal
ve hizmet alimi konularinda olabilecegi gibi nakit olarak ta yapilabilir. Ancak bu
borçlanma, dernegin gelir kaynaklari ile karsilanamayacak miktarlarda ve dernegi ödeme
güçlügüne düsürecek nitelikte yapilamaz.


Tüzügün Ne Sekilde Degistirilecegi
Madde 22-Tüzük degisikligi genel kurul karari ile yapilabilir. Genel kurulda tüzük degisikligi yapilabilmesi için genel kurula katilma hakki bulunan üyelerin 2/3 çogunlugu aranir. Çogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantinin ertelenmesi durumunda ikinci toplantida çogunluk aranmaz. Ancak, bu toplantiya katilan üye sayisi,yönetim ve denetim kurullari üye tam sayisinin iki katindan az olamaz.
Tüzük degisikligi için gerekli olan karar çogunlugu toplantiya katilan ve oy kullanma hakki bulunan üyelerin oylarinin 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük degisikligi oylamasi açik olarak yapilir.
Dernegin Feshi ve Mal Varliginin Tasfiye Sekli

Madde 23-Genel kurul, her zaman dernegin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüsülebilmesi için genel kurula katilma hakki bulunan üyelerin 2/3 çogunlugu aranir. Çogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantinin ertelenmesi durumunda ikinci toplantida çogunluk aranmaz. Ancak, bu toplantiya katilan üye sayisi,
yönetim ve denetim kurullari üye tam sayisinin iki katindan az olamaz.
Fesih kararinin alinabilmesi için gerekli olan karar çogunlugu toplantiya katilan ve oy kullanma hakki bulunan üyelerin oylarinin 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih karari oylamasi açik olarak yapilir.

Tasfiye Islemleri
Genel kurulca fesih karari verildiginde, dernegin para, mal ve haklarinin tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden olusan tasfiye kurulunca yapilir. Bu islemlere, feshe iliskin genel kurul kararinin alindigi veya kendiliginden sona erme halinin kesinlestigi tarihten
itibaren baslanir. Tasfiye süresi içinde bütün islemlerde dernek adinda “Tasfiye Halinde Çukurova Sualti Ihtisas ve Susporlari Kulübü Dernegi” ibaresi kullanilir.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak dernegin para, mal ve haklarinin tasfiyesi islemlerini bastan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce dernegin hesaplarini inceler. Inceleme esnasinda dernege ait defterler, alindi belgeleri, harcama
belgeleri, tapu ve banka kayitlari ile diger belgelerinin tespiti yapilarak varlik ve yükümlülükleri bir tutanaga baglanir. Tasfiye islemeleri sirasinda dernegin alacaklilarina çagrida bulunulur ve varsa mallari paraya çevrilerek alacaklilara ödenir. Dernegin alacakli olmasi durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklarin tahsil edilmesi ve borçlarin ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklari, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemisse dernegin bulundugu ildeki amacina en yakin ve fesih edildigi tarihte en fazla üyeye sahip dernege devredilir.
Tasfiyeye iliskin tüm islemler tasfiye tutanaginda gösterilir ve tasfiye islemleri, mülki idare amirliklerince hakli bir nedene dayanilarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanir.
Dernegin para, mal ve haklarinin tasfiye ve intikal islemlerinin tamamlanmasini müteakip tasfiye kurulu tarafindan durumun yedi gün içinde bir yazi ile dernek merkezinin bulundugu yerin mülki idare amirligine bildirilmesi ve bu yaziya tasfiye tutanaginin da eklenmesi
zorunludur.
Dernegin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sifatiyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi bes yildir.
Hüküm Eksikligi
Madde 25-Bu tüzükte belirtilmemis hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çikartilmis olan Dernekler Yönetmeligi ve ilgili diger mevzuatin dernekler hakkindaki hükümleri uygulanir.


 

joomla statistics