Skip to content
Home Federasyon Donanımlı Dalış Talimatı

 

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU

DONANIMLI DALIŞ TALİMATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; Ülkemiz karasularını kapsayan denizler, iç sular ve havuzlarda yapılacak tüm sportif amaçlı donanımlı dalışlarda ve dalışta uzmanlık eğitimlerinde uyulacak kuralların düzenlenmesini, dalış etkinlikleri ve eğitimleri düzenleyen dalış merkezleri ve sualtı spor kulüplerinin uyacakları standartları ve dalıcılıkla ilgili tüm esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Talimat, sualtı etkinlikleri ile ilgili olarak dalış merkezlerinin, sualtı sporları kulüplerinin ve dalıcıların güvenli donanımlı dalış yapabilmeleri için uyacakları kural ve standartlarla bu birimler ile dalıcıların denetlenme ve yetkilendirilme esas ve usullerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Talimat, 21/11/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9’uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 21/11/2006 tarihli ve 26355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü’ne ve 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Yönetmelik: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği’ni,

Federasyon: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu,

Federasyon Başkanı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu: Federasyon Yönetim Kurulunu,

İl Temsilcisi: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu il temsilcisini,

Kolluk görevlileri: Denizlerdeki uygulamalar açısından sahil güvenlik; göl, baraj gölü, akarsu ve havuzlardaki uygulamalar açısından emniyet ve jandarma birimlerini,

Disiplin Kurulu: Federasyon Disiplin Kurulunu,

Disiplin Talimatı: Federasyon Disiplin Talimatını,

CMAS: Dünya Sualtı Etkinlikleri Konfederasyonunu (Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques),

WRSTC: Dünya Sportif Donanımlı Dalış Eğitim Kurulunu (World Recreational Scuba Training Council),

Dalış Kuruluşu: Federasyondan yetki belgesi almış sualtı sporları kulüplerini ve dalış merkezlerini,

Sualtı Sporları Kulübü: Dernekler Kanununa göre kurulmuş, Genel Müdürlük ve Federasyonca tescili yapılmış spor kulübünü,

Dalış Merkezi: Bu Talimat ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği kapsamında yer alan sportif dalış etkinliklerini yapabilmek amacıyla, Türk Ticaret Kanununda tanımlanmış ticari şirket, ortaklık ya da özel kişi konumunda bulunan kuruluşları,

Dalıcı: Federasyonun uyguladığı ve onayladığı dalıcı belgesi olan ya da bu belgeye eşdeğer yabancı başka bir sportif dalış öğretisine ilişkin dalıcı belgesi olan ve belge düzeyinin sınırları içerisinde donanımlı dalış (SCUBA) yapabilen en az 14 yaşındaki kişiyi,

Rehber Dalıcı: Dalış kuruluşlarında dalış yapmakta olan yerli ve yabancı dalıcılara, ülkemizin sualtı doğal ve kültürel değerlerinin gözetimi ve korunması amacı ile rehberlik ve gözetmenlik yapma görevi ve yetkisi olan dalıcıyı,

Dalış Eğitmeni: Federasyonun dalış eğitmeni belgelerinden birisi ya da başka bir sportif dalış öğretisinin eşdeğer eğitmenlik belgesi olan ve belge düzeyinin sınırları içerisinde donanımlı dalış (SCUBA) eğitimi veren ya da eğitim dalışı yaptıran kişiyi,

Uzman Dalıcı: Federasyonun uzmanlık eğitim dizgesi kapsamındaki dalışlara yönelik eğitim almış ve bu dalda belgesi olan dalıcıyı,

Uzman Dalıcı Eğitmeni: Federasyonun uzmanlık dalış eğitimi dizgesine uygun eğitim ve belge vermeye yetkili eğitmeni,

Sportif Dalış: Sualtını tanımak, sualtı canlılarını ve doğasını gözlemlemek, dalış deneyimini artırmak ve sualtını görüntülemek için eğlence ve dinlence amacıyla yapılan donanımlı dalışları,

Eğitim Dalışı: Dalıcı adaylarının ilk eğitimlerinin başlatılması ve her düzeydeki dalıcıların belge düzeylerinin yükseltilmesi amacı ile Federasyonun yetki belgeli bir dalış kuruluşunda görevli dalış eğitmeni eşliğinde düzenlenen dalışları,

Tanıtım Dalışı: Sualtını tanıtmak ve sevdirmek amacı ile dalıcı belgesi olmayanlara ön bilgi verilerek Federasyonun yetki belgeli bir dalış kuruluşunda görevli dalış eğitmeninin bire bir gözetiminde ve 5 metre derinliği geçmemek koşulu ile gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılan dalışı,

Yetki Belgesi: Federasyonca yayınlanan talimatla belirlenen kural ve gereklilikleri yerine getiren dalış kuruluşlarının etkinliklerini sürdürebilmeleri için Federasyonca verilen belgeyi,

Dalış Bildirim Formu: Dalış kuruluşlarının, dalıştan önce dalışın yeri, tarihi ve dalıcıların adlarını içeren ve ilgili resmi kurumlara vermekle yükümlü oldukları bildirim formunu,

Bilgi Kayıt Formu: Dalış kuruluşlarının vermiş oldukları eğitime ilişkin Federasyondan dalıcı ve eğitmen kimliği belgesi istemek için doldurdukları geçici kimlik niteliği olan bir bölümünü ilgili kişiye verdikten sonra ve Federasyona gönderdikleri formunu,

Dalıcı ve Dalış Eğitmeni Belgesi: Federasyonca verilen ya da onaylanan dalıcı ve dalış eğitmeni kimliğini ve diplomasını,

Dalıcı/Eğitmen Kimliği: Federasyonca verilen TSSF/CMAS plastik kimliği,

Dalıcı/Eğitmen Diploması: Federasyonca verilen TSSF/CMAS duvar diplomasını,

Geçici Dalış Kimliği: Dalış eğitimi sonunda bilgi kayıt formu altından koparılarak dalıcıya verilen süreli geçici kimliği,

Başka Eğitim Dizgesi Dalıcı ve Dalış Eğitmeni Belgesi: TSSF/CMAS dışındaki bir başka dalış eğitim dizgesinin dalıcı ve dalış eğitmeni belgesini,

Dalış İzin Kimliği: TSSF/CMAS dalıcı/eğitmen eğitim dizgesi dışında bir başka bir eğitim dizgesine ilişkin belgesi olan T.C. vatandaşı dalıcı ve dalış eğitmenlerinin, Türkiye karasuları ile iç sularında dalış yapabilmeleri için sorulduğunda yetkililere göstermek zorunda oldukları Federasyondan almış oldukları kimliği,

Dalış Kayıt Defteri: Dalıcıların yaptıkları donanımlı dalışlara ilişkin ayrıntılı bilgileri kapsayan ilgili dalış kuruluşu ya da kuruluş eğitmenine onaylattıkları defteri, tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Dalıcı, Uzman Dalıcı, Rehber Dalıcı ile Dalış Eğitmeni Eğitimi, Uzman Dalıcı Eğitmeni Eğitimlerine Katılma Koşulları ve Belgeleri

Dalıcı eğitimlerine katılma koşulları

Madde 5- (1) Dalıcı eğitimi alabilmek için gerekli koşullar ve istenecek belgeler;

a) Bir yıldız dalıcı;

1. 14 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak

2. Yüzme bilmek

3. Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak, 18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir

b) İki yıldız dalıcı;

1. 15 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak

2. Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak, 18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir

3. Bir yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak

4. Bir yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 20 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek

5. En az ilköğretim ya da ilkokul diploması olmak

c) Üç yıldız dalıcı;

1. 18 yaşını doldurmuş olmak

2. Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak

3. İki yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak

4. İki yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldığı tarihten en az 6 ay geçmiş olmak

5. İki yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek

6. En az ilköğretim ya da ilkokul diploması olmak

 

Dalış eğitmeni eğitimlerine katılma ve bitirme koşulları

Madde 6- Dalış eğitmeni eğitimi alabilmek için gerekli koşullar ve istenecek belgeler;

a) Bir yıldız dalış eğitmeni;

1. Üç yıldız dalıcı ya da Federasyonca onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak

2. Üç yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az altı ay geçmiş olmak

3. Üç yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek

4. Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin ve 6 aydan daha eski tarihli olmamak üzere sağlık raporu almış olmak

5. En az lise ya da dengi okul bitirmiş olmak

6. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

7. 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre veya Disiplin Kurulundan bir defada altı ay ya da son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan uzaklaştırma ya da hak yoksunluğu cezası almamış olmak ya da Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süreli ve/veya da süresiz iptal edilmemiş olmak

8. Yetkili bir dalış kuruluşunda eğitim aldıktan sonra Federasyonun açacağı bir yıldız eğitmen sınavında başarılı olmak

 

b) İki yıldız dalış eğitmeni;

1. TSSF/CMAS bir yıldız dalış eğitmeni olmak

2. Bir yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra bir dalış kuruluşunda bir yıl kayıtlı eğitmen olmak

3. Bir yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra Federasyonun yetkili dalış kuruluşlarında kayıtlı eğitmen olarak en az 50 dalıcı belgesi vermiş olmak ve imzaladığı bilgi kayıt formlarının kopyalarını sunabilmek

4. Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin 6 aydan daha eski tarihli olmamak üzere sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanından sağlık raporu almış olmak

5. En az lise ya da dengi okul bitirmiş olmak

6. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

7. 07/1/1993tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre veya Disiplin Kurulundan bir defada altı ay ya da son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan uzaklaştırma ya da hak yoksunluğu cezası almamış olmak ya da Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süreli ve/veya süresiz iptal edilmemiş olmak

8. Yetkili bir dalış kuruluşuna kayıtlı bir eğitmenden eğitim aldıktan sonra Federasyonun açacağı iki yıldız eğitmen sınavında başarılı olmak

c) Üç yıldız dalış eğitmeni;

1. TSSF/CMAS iki yıldız dalış eğitmeni olmak

2. İki yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra Federasyonun yetkili dalış kuruluşlarında en az 2 yıl kayıtlı eğitmen olmak ve bunu belgelemek

3. İki yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra Federasyonun yetkili dalış kuruluşlarında en az 10 kişiye iki yıldız ve 10 kişiye üç yıldız dalıcı belgesi vermiş olmak ve imzaladığı bilgi kayıt formlarının kopyalarını sunabilmek

4. Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin 6 aydan daha eski tarihli olmamak üzere sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanından sağlık raporu almış olmak

5. En az lise ya da dengi okul bitirmiş olmak

6. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

7. 07/1/1993tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre veya Disiplin Kurulundan bir defada altı ay ya da son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan uzaklaştırma ya da hak yoksunluğu cezası almamış olmak ya da Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süreli ve/veya süresiz iptal edilmemiş olmak

8. Federasyonun açacağı üç yıldız eğitmen eğitimine katılmak ve başarılı olmak

 

Uzman dalıcı eğitimine katılma koşulları

Madde 7- Uzman dalıcı eğitimi alabilmek için gerekli koşullar ve istenecek belgeler;

1. İki yıldız dalıcı ya da eşdeğer belgesi olmak

2. Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak

 

Rehber dalıcı eğitimine katılma koşulları

Madde 8- Rehber dalıcı eğitimi alabilmek için gerekli koşullar ve istenecek belgeler;

1. T.C. vatandaşı olmak

2. En az lise ya da dengi okul diplomasına sahip olmak

3. Üç yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az bir yıl geçmiş olmak

4. Üç yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek

5. Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin 6 aydan daha eski tarihli olmamak üzere sağlık raporu almış olmak

6. Uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dili bilmek ve Federasyon eğitimi öncesi yapılacak dil sınavında başarılı olmak

7. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

8. 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre veya Disiplin Kurulundan bir defada altı ay yada son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan uzaklaştırma ya da hak yoksunluğu cezası almamış olmak ya da Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süreli ve/veya süresiz iptal edilmemiş olmak

9. Federasyonun açacağı rehber dalıcı eğitimine katılmak ve başarılı olmak

Uzman dalıcı eğitmen eğitimine katılma koşulları

Madde 9- Uzman dalıcı eğitmen eğitimi alabilmek için gerekli koşullar ve istenecek belgeler;

1. En az TSSF/CMAS iki yıldız dalış eğitmeni ve uzman dalıcı olmak

2. Uzman dalıcı olmak (Federasyonun açacağı ilk eğitime katılacaklarda uzman dalıcı olma koşulu aranmaz)

3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

4. 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre veya Disiplin Kurulundan bir defada altı ay ya da son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan uzaklaştırma ya da hak yoksunluğu cezası almamış olmak ya da Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süreli ve/veya süresiz iptal edilmemiş olmak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başka Eğitim Sisteminden Alınmış Dalıcı Belgesinin TSSF/CMAS Belgesi ile Denkliği

 

Madde 10- Başka bir eğitim sisteminden dalıcı belgesi olup, TSSF/CMAS belgesi almak isteyenler, dalış kuruluşları aracılığıyla bir üst düzey dalış eğitimine alınabilirler.

1. Yurt dışından alınmış olan CMAS bir yıldız, CMAS iki yıldız ve CMAS üç yıldız dalıcı belgeleri olan dalıcılara eşdeğerindeki TSSF/CMAS belgesi verilir ya da bir üst düzey eğitime katılabilirler.

2. Yurt dışından T.C. vatandaşlarınca alınmış olan CMAS bir ve iki yıldız dalış eğitmeni belgeleri olanlara, belgenin alınmış olduğu ülkede vatandaşlık hakkı ya da oturma izni olmak ve bunu resmi bir evrakla belgelemek koşulu ile eşdeğerindeki TSSF/CMAS eğitmen belgesi verilir ya da bir üst düzey eğitime katılabilirler.

3. BSAC Sport Diver, NAUI Scuba Diver, PADI Advanced Open Water Diver, PDIC Open Water Diver, SAA Club Diver, ve SSI Open Water Diver belgeleri, TSSF/CMAS bir yıldız dalıcı belgesine eşdeğer olarak kabul edilir ve bu belge sahipleri diğer koşulları da yerine getirmek kaydı ile bir üst düzey eğitime katılabilirler.

4. BSAC Dive Leader, NAUI Master Scuba Diver, PADI Rescue Diver, PDIC Advanced Diver, SAA Dive Leader ve SSI Advanced Open Water Diver belgeleri, TSSF/CMAS iki yıldız dalıcı belgesine eşdeğer olarak kabul edilir ve bu belge sahipleri diğer koşulları da yerine getirmek kaydı ile bir üst düzey eğitime katılabilirler.

5. BSAC Advanced Diver, NAUI Dive Master, PADI Dive Master, PDIC Dive Supervisor SAA Dive Supervisor ve SSI Dive Con belgeleri, TSSF/CMAS üç yıldız dalıcı belgesine eşdeğer olarak kabul edilir ve bu belge sahipleri diğer koşulları da yerine getirmek kaydı ile bir üst düzey eğitime katılabilirler.

6. Yukarıda belirtilen sistemlerden başka eğitim sisteminden alınmış dalıcı belgesinin TSSF/CMAS belgesi eşdeğerliğine Federasyon karar verir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dalıcı, Uzman Dalıcı, Rehber Dalıcı ile Dalış Eğitmeni, Uzman Dalıcı Eğitmeninin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Dalıcıların görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 11- Dalıcıların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bir yıldız dalıcı: Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Dalış donanımlarını takıp sökebilen, tüm dalış becerilerini kolaylıkla uygulayabilen, yanında üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni olması koşulu ile en çok 18 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır. Gece dalışı yapamaz.

b) İki yıldız dalıcı: Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Açık deniz dalış deneyimi olan ve yanında en az iki yıldız dalıcı ile birlikte en çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır. Dalış eğitmeni eşliğinde eğitim amacıyla en çok 42 metre derinliğe kadar dalış yapabilir. 18 yaşından küçük dalıcılar yanında üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni olması koşulu ile en çok 24 metre derinliğe kadar dalış yapabilir. Gece dalışı yapabilir.

c) Üç yıldız dalıcı: Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Her düzeyde dalıcılara sualtında önderlik yapabilecek beceri ve deneyimi olan dalıcıdır. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür. Sualtı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi almıştır ve uygulayabilir. Görevli olduğu durumlarda dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir. Önderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir ve yaptırabilir. Dalış eğitmeni eşliğinde ve eğitim amacıyla en çok 42 metreye kadar dalış yapabilir.

Dalış eğitmenlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 12- Dalış eğitmenlerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bir yıldız dalış eğitmeni: Federasyonun yetkili bir dalış kuruluşundan eğitim almalı ve Federasyonun düzenlediği eğitmen sınavında başarılı olmalıdır. Federasyondan yetki belgesi almış bir dalış kuruluşunda kayıtlı olmak koşulu ile bir yıldız ve iki yıldız dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye, başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir. Öğrencilere Federasyon eğitim dizgesine uygun eğitimi en iyi biçimde vermekle yükümlüdür. Havuzda ve denizde 5 metreye kadar 14 yaş ve üstündeki kişilere tanıtım dalışı yaptırabilir. Görevlisi olduğu dalış kuruluşunun yaptırdığı tüm dalışlarda, dalıcıların planlanmasından ve dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludurlar.

b) İki yıldız dalış eğitmeni: Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim almalı ve Federasyonun düzenlediği eğitmen sınavında başarılı olmalıdır. Bir yıldız dalış eğitmenin yetkilerine ek olarak; Üç yıldız dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye ve başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir. Uzman dalıcı eğitmeni eğitimine katılabilir, belge aldıklarında uzman dalıcı eğitimi verebilir. Federasyonca düzenlenen rehber dalıcı eğitimlerinde görev alabilir. Federasyon adına dalış kuruluşlarını denetlemek üzere görevlendirilebilir. Görevlisi olduğu dalış kuruluşunun yaptırdığı tüm dalışlarda en iyi şekilde dalış planlaması yaptırmak ve uygulatmakla yükümlüdürler. Yaptırdıkları tüm dalışlarda, dalışın planlanmasından ve dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur.

c) Üç yıldız dalış eğitmeni: Federasyonun düzenlediği eğitime katılarak belge almış olmalıdır. İki yıldız eğitmenin yetkilerine ek olarak; Federasyondan yetki belgesi almış bir dalış kuruluşunda kayıtlı olmak koşulu ile bir yıldız ve iki yıldız dalış eğitmeni eğitimlerini verir. Eğitim sonunda dalış kuruluşu adına öğrencilerin adlarını Federasyonun açacağı sınava girebilmeleri için Federasyona bildirir. Eğitimlerini verdiği eğitmen adayları ile ilgili olarak gerekli evrakları eğitim öncesi almakla ve Federasyonun açacağı sınava gönderdikleri adaylara bu evrakların bir kopyasını vermekle yükümlüdür. Sınavda başarılı olanların bilgi kayıt formlarını düzenler ve imzalar. Federasyonca düzenlenen üç yıldız eğitmen eğitimlerinde görev alabilir. Görevlisi oldukları dalış kuruluşunun yaptırdığı tüm dalışlarda dalışın planlanmasından ve dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur.

Uzman dalıcının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 13- Uzman dalıcı, Federasyonun eğitim dizgesinde yer alan ve uzmanlık gerektiren konuda yetkili dalış kuruluşlarınca yapılan eğitimi başarmış ve o konuda uzman dalıcı belgesi olan dalıcıdır.

 

Rehber dalıcının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 14- Rehber dalıcı, Federasyonun düzenlediği rehber dalıcı eğitimine katılarak belge almış olmalıdır. En az üç yıldız dalıcı belgesi olup, Federasyonun rehber dalıcı eğitimini başarı ile bitirmiş dalıcılardır. Yetkili bir dalış kuruluşuna kayıtlı olarak karasularımızda dalış yapabilmeleri için yerli ve yabancı uyruklu dalıcılara dalış kuruluşu adına sualtının doğal ve kültürel değerlerinin korunması için rehberlik ve gözetmenlik yapar.

Uzman dalıcı eğitmeninin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 15- Uzman dalıcı eğitmeni, en az iki yıldız dalış eğitmeni ve uzman dalıcı belgesi olup Federasyonun uzman dalıcı eğitmeni eğitimine katılıp belge almış olan dalıcılardır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetki Belgesi Alınması, Dalıcı ve Dalış Kuruluşlarının Sorumlulukları ve Denetlemeler

Yetki belgesi alınması

Madde 16- (1) Kuruluşlar, yetki belgesi almak için Federasyonun belirlediği koşulları yerine getirmek zorundadırlar.

(2) Kuruluşlar, yetki belgesi almak için Yönetim Kurulunca o yıl için belirlenmiş olan yetki belgesi, eğitmen ve rehber dalıcı ödentilerini Federasyonun banka hesabına yatırırlar. Talimatla belirlenen belgelerini yetki belgesi başvuru dilekçesi ile birlikte Federasyona gönderirler.

(3) Dalış kuruluşları, bünyelerinde en az iki yıldız dalış eğitmeni ve rehber dalıcıyı sözleşmeli olarak bulundurmak zorundadır.

(4) Tüm ödentilerini ödemiş ve belge noksanı olmayan dalış kuruluşlarına yetki belgesi başvurusunun Federasyona ulaştığı tarihten en geç 15 gün içinde gönderilir. Belge noksanı olan dalış kuruluşlarına yetki belgesi, noksan belgenin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde gönderilir. Yetki belgesinde dalış kuruluşu yetkilisinin, eğitmen ve rehber dalıcının adlarının bulunması zorunludur.

(5) Yetki belgeleri düzenlendiği tarihten başlayarak bir yıl için geçerlidir. Federasyon, dalış kuruluşlarına iki adet yetki belgesi ve iki adet Federasyon bayrağı gönderir. Dalış kuruluşu, yetki belgesinin birini dalış teknesine, diğerini işyerinde görünür biçimde asmak zorundadır. Federasyon bayrağını dalış teknesine asmak zorundadır.

 

Dalıcı ve Dalış Kuruluşlarının Sorumlulukları

Madde 17-(1) Kuruluşlar, yetki belgesi almaksızın sportif (rekreasyonel) dalışla ilgili hiçbir etkinlikte bulunamazlar. Kolluk görevlileri bu konuda denetlemeye, dalış faaliyetini durdurmaya ve gerekli işlemleri yapmaya yetkilidirler.

(2) Dalış kuruluşları, sportif (rekreasyonel) dalış dışında kalan profesyonel dalış eğitimleri ya da dalışları ile ilgili faaliyette bulunamazlar.

(3) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı’nın 28/8/2008 tarihli bilimsel görüş ve önerileri gereğince, 14 yaşın altındaki kişiler, tanıtım dalışı da dahil hiçbir gerekçeyle sportif (rekreasyonel) dalış yapamazlar. Dalış kuruluşları bu kurala uymak zorundadırlar.

(4) Yetkili dalış kuruluşları, TSSF/CMAS dışında bir başka eğitim sistemine ait belgesi olan T.C. vatandaşı dalıcılara eğitim dalışı dışında dalış yaptıramazlar. TSSF/CMAS belgesi olmayan dalıcılar karasularımızda ve iç sularda ancak Federasyondan alacakları dalış izin kimliği ile dalış yapabilirler. Yabancı uyruklu dalıcılar kendi dalış belgeleri ile dalış yapabilirler.

(5) Dalış izin kimliği, dalış belgesinin noter onaylı fotokopisi ya da aslı ve dalıcının fotoğrafı ile birlikte bedeli karşılığında Federasyondan sağlanabilir.

(6) Dalış kuruluşları başka il ya da ilçe sınırları içinde şube açmak isterlerse ayrıca yeni bir yetki belgesi almak zorundadırlar.

 

Denetlemeler

Madde 18- (1) Federasyon dalış kuruluşlarını, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine ve Federasyonun talimatlarına uygun olup olmadığını denetleyebilir.

(2) Denetlemede saptanan ihlaller açıkça denetleme belgesine yazılır ve bir kopyası dalış kuruluşu yetkilisine, eğitmen ya da rehbere imza karşılığı verilir. Denetimlerde tutulan tutanağın, denetlenen dalış kuruluşunun yetkilisi, eğitmeni ya da rehberinin imzalamaması durumunda ayrı bir tutanak tutulur.

(3) Federasyon, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve bu Talimata aykırılık saptandığında, kuruluşu, sorumlu eğitmen ve rehber dalıcının faaliyetinin durdurulmasına yönelik tedbir kararı verebilir.

Yetki belgesi almak için dalış kuruluşundan istenecek belge ve bulundurmak zorunda oldukları malzemeler

Madde 19- (1) Yetki belgesi almak için istenecek belgeler;

a) Spor kulüpleri için;

1. Yetki belgesi başvuru dilekçesi

2. Yetki belge bedelinin ödendiğine dair makbuz

3. Eğitmen ve rehber dalıcı ödentilerinin ödendiğine dair makbuz

4. Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası poliçe fotokopisi

5. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ya da Federasyonca verilen kulüp tescil fişi

6. Görev yapacak rehber ve eğitmenlerin belge fotokopileri

7. Görev yapacak rehber ve eğitmenler ile yapılmış sözleşmelerin asılları

8. Eğitmen, rehber ve yetkili kişilerin imza örneği

9. Malzeme bulundurma taahhütnamesi

b) Dalış merkezleri için;

1. Yetki belgesi başvuru dilekçesi

2. Yetki belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz

3. Eğitmen ve rehber dalıcı ödentileri ilişkin makbuz

4. Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası poliçe fotokopisi

5. Güncel vergi levhasının noter onaylı örneği

6. Görev yapacak rehber ve eğitmenlerin belge fotokopileri

7. Görev yapacak rehber ve eğitmenler ile yapılmış sözleşmelerin asılları

8. Eğitmen, rehber ve yetkili kişilerin imza örneği

9. Malzeme bulundurma taahhütnamesi

10. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Şirketler için)

11. Kuruluş yetkilinin imza sirküleri (Şirketler için)

2) Dalış kuruluşunun bulundurmaları gereken malzemeler:

1. Kompresör ya da tüp dolum anlaşması

2. Denge yeleği (yeterli sayıda)

3. Dalış elbisesi (yeterli sayıda)

4. Dalış tüpü (yeterli sayıda)

5. Regülatör (yeterli sayıda)

6. Diğer donanımlı dalış malzemeleri (yeterli sayıda)

7. Ağırlık kemeri (yeterli sayıda

8. Maske palet soluma borusu (yeterli sayıda)

9. Dalış şamandırası (en az 1 adet)

10. İlkyardım çantası (en az 1 adet)

11. Oksijen seti (en az 1 adet)

12. Dalış bayrağı

13. TSSF bayrağı

3) Dalış kuruluşlarının işyerinde ve teknelerde bulundurmaları gereken ilkyardım malzemeleri;

1. Steril gazlı bez (10cm x 10cm) 10 adet,

2. Steril gazlı bez (12cm x 08cm) 10 adet,

3. Steril gazlı bez (15cm x 15cm) 10 adet,

4. Yara temizleyici (100ml) 1 adet,

5. Sargı bezi (12cm x 50cm) 2 adet,

6. Sargı bezi (08cm x 50cm) 2 adet,

7. Paslanmaz kumaş kesme makası,

8. Fener 1 adet / düdük 1 adet,

9. Not kağıdı, kalem 1 adet,

10. İlkyardım el kitapçığı 1 adet,

11. Acil durum planı 1 adet,

12. CPR maskesi 1 adet,

13. Steril eldiven 2 adet,

14. Yanık kremi (1. Derece) 1 adet,

15. Yara bandı (çeşitli) 1 adet,

16. Alüminyum battaniye 1 adet,

17. Elastik bandaj 1 adet,

18. Serum lastiği 1 adet,

 

ALTINCI BÖLÜM

Formlar

Madde 20- Dalış kuruluşları ve ilgili eğitmenlerce bu Talimatın ekindeki formlar kullanılacaktır.

1. Yetki belgesi istek formu (Form 1)

2. Dalış eğitmeni ve rehber ödenti formu (Form 2)

3. Dalış kuruluşu, eğitmen/rehber dalıcı çalışma sözleşmesi (Form 3)

4. Yetkili kişiler ve eğitmen/rehber dalıcı imza örneği (Form 4)

5. Malzeme bulundurma taahhütnamesi (Form 5)

6. Dalış eğitmeni sınavı katılım istek belgesi (Form 6)

YEDİNCİ BÖLÜM

Dalıcı ve Dalış Eğitmeni Eğitimi Standartları ve Eğitim Sistemi

Bir yıldız dalıcı eğitim dizgesi

Madde 21- Bir yıldız dalıcı eğitiminde uygulanacak eğitim programı;

 

a) Teorik ders konuları:

1T1 Yönetsel ders

1. TSSF ve CMAS’ın tanıtımı

2. Bir yıldız dalıcı eğitim programının tanıtımı

3. Katılım koşullarının açıklanması

4. Dalışa engel rahatsızlıklardan söz edilmesi

5. Dalıcı belgesi ve belgenin yeterliliğinin açıklanması

1T2 Temel donanım

1. Maske, palet, soluma borusu ve ağırlık kemerinin seçimi, işlevleri ve kullanım amaçları

2. Maske, palet ve soluma borularının yapısı, özellikleri, kuşanımı, bakımı, testleri ve doğru seçimi

3. Ağırlık sistemlerinin özellikleri, kuşanılması, acil tahliyesi ve yüzerlikteki önemi

4. Dalış donanımının birimlerinin kısaca tanıtılması

5. Eğitim süresince kullanılacak malzemeler

6. Nefes tutma ve sıkışmalar ile ilgili uyarılar

1T3 Dalış işaretleri

1. Sualtı ve yüzeyde el işaretlerinin kullanım nedenleri

2. Uluslararası işaretlerin kullanmanın önemi

3. Dalıcıdan dalıcıya sinyaller, dalıcıdan yüzeye sinyaller

4. Eğitim süresince kullanılacak sinyaller

5. Sinyallere yanıt vermenin önemi

1T4 Basınç hacim ilişkileri

1. Atmosferik basınç, hidrostatik basınç ve mutlak basınç

2. Basınç ve hacim ilişkisi (Boyle kanunu)

3. Basınç altında gazlar, havanın durumu

4. Vücut hava boşluklarına değişen basıncın etkileri

5. Sıkışma problemleri: maske sıkışması, basınç altında kulak ve sinüsler; maske, kulak ve sinüslerin eşitlenmesi

6. Genleşme problemleri, nefes tutma

7. Yüzerlik unsurları ve ayarlamalar

1T5 Donanımlı dalış gereçleri

1. Basit olarak dalış donanımının işlevi, yüksek basıncın ortam basıncına indirilmesi, dalıcının üzerinde yüksek miktarda hava taşıyabilme becerisi

2. Dalış tüpleri, dolumu ve bakımı.

3. Regülatörün işlevi ve bakımı

4. Basınç göstergeleri ve diğer yardımcı malzemeler.

5. Dalış donanımının kullanımı, hazırlığı ve kuşanılması

1T6 Fizik ve fizyoloji

1. İnsanın yaşam destek sistemi, solunum sistemi ve vücudunun metabolik işleyişi

2. Akciğerlerdeki hava değişimi ve her bir gazın işleyişteki rolü

3. Tükenme, bayılma, hipoksi, hipotermi; alınması gereken önlemler

1T7 Yüzerlik gereçleri

1. Dalış süresince rahat olabilmek için denge yeleği kullanımı ve yüzeyde ya da sualtında herhangi bir acil durumda denge yeleği kullanımının önemi

2. Değişik türdeki denge yelekleri ve kendilerine özgü özellikleri, değişik dalış teknikleri için uygun denge yelekleri.

3. Hızlı çıkışın tehlikeleri ve kontrollü çıkış, yüzerliğin ayarlaması ve önerilen yöntemler

4. Denge yeleğini şişirme yöntemleri: Yüksek basınçla, ağızdan ve karbondioksit kartuşu ile avantaj ve dezavantajları

5. Denge yeleğini hazırlama, giyme ve kullanımı ile ilgili olarak dikkat edilmesi gerekenler

1T8 Dalış giysileri ve yardımcı malzemeler

1. En sıcak suda bile ısı yalıtımı için gerekli olan dalış giysilerinin deniz yaşamından koruma özelliği, aşınmaları ve eğitimde kullanılacak donanım

2. Değişik dalış giysilerinin avantaj ve dezavantajları

3. Islak ve kuru dalış giysileri, türleri ve uygun dalış giysisi seçimi

4. Giyinme ve dikkat edilmesi gerekenler

5. Yardımcı malzemelerin kullanımı: Derinlik göstergesi, saat, pusula, yüksek basınç göstergesi, dalış bilgisayarı

6. Sualtı feneri, dalış bıçağı, şamandıra, ip, çanta ve yazı tahtası

1T9 Malzemenin bakımı ve saklanması

1. Her tür dalış malzemesi için uygun bakımın yapılmasının önemi

2. Dalış öncesi hazırlık ve dalış sonrası bakım

3. Tatlı su ile durulama ve genel temizliğin önemi

4. Maske ve dalış elbisesi gibi yıpranıp kullanılamayacak duruma gelebilecek malzemeler için özel bakım uygulamaları

5. Metal parçalarının paslanmanın önleyici uygulamalar

6. Düzenli test ve servis uygulamaları

7. Sezon dışı saklama

1T10 Kendini ve başkasını kurtarma

1. Özenli planlama ile dalış kazalarının engelleyebilmek

2. Belirtilere erken tanı koyarak ve erken önlem almak

3. Doğru hareketi belirlemek ve hangi yönde hareket edileceğinin seçilmesi

4. Kendine yardım ve kendini kurtarma yöntemleri

5. Birlikte çıkış, artı yüzerlikle çıkış ve serbest çıkış için doğru yöntemleri

6. Su içerisinde ve yüzeyde doğru suni solunum uygulaması

7. Yaralıyı suda taşıma, tekneye ya da kıyıya çıkarma

8. Yardım çağırma ve gelen yardımı kullanabilme

1T11 Güvenli dalış kuralları

1. Açık deniz dalışlarının doğru yönetimi

2. Dalış lideri ve dalıştaki rolü

3. Dalış planlaması ve problemli alanların tanımlanması, önlem alınması

4. Dalış arkadaşı sistemi ve dalış güvenliğinin kuralları

5. Dalış öncesi hazırlıklar, malzemelerin kontrolü ve öntoplantı

6. Suya giriş, yüzerlik kontrolü, dalış, dalış yönetimi, çıkış, yüzeye geliş ve sudan çıkış

7. Acil durum kuralları, ayrılma

8. Uluslararası dalış sinyalleri

9. Uluslararası sinyal kodlar

1T12 Dalış bölgesinin seçimi ve koruma

1. Dalış bölgesi nasıl seçilir

2. Ne gibi özellikler aranır

3. Nelere dikkat edilmelidir

4. Hava ve deniz koşullarının değerlendirilmesi.

5. Sualtındaki yaşam ve canlıları tanımak

6. Deniz yaşamı ve çevrenin korunması

7. Dalışın nedeni ve yapılmak istenenler

8. Tehlikeli deniz canlıları, dikkatli olmak ve yaralanmalarda bakım

1T Ek 1 Dalış tablolarına giriş

1. Tabloların tanıtımı, türleri

2. Dekompresyonsuz sportif dalış tabloları

3. Tablolarda kullanılan tanımlar

4. Genel kural ve uygulamalar

5. Dalış planı tasarlama

6. Tablo hesapları

 

b) Önerilen ders Süreleri: Gerek teorik gerekse de pratik eğitimler için önerilen ders süreleri aşağıdaki programda belirtilmektedir. Teorik ve pratik eğitimlerde öğrenci sayısı ve öğrencilerin eğitim düzeyleri gibi bir takım unsurlar yüzünden süre kesin değildir. Ders sürelerini uzatırken, konuların içeriklerini yoğunlaştırmak yerine pratik çalışmalara daha çok süre tanımak uygun olacaktır. Örneğin, teorik eğitimlerde materyal tanıtımı, fotoğraf ya da video gösterimi, ilkyardım uygulamaları, organizasyon çalışmaları ve malzemelerin kuşatılması gibi pratik eğitimlere daha çok zaman ayrılabilir.

 

Tablo 1. Önerilen süreler

BİR YILDIZ DALICI TEORİK EĞİTİM PROGRAMI

BİR YILDIZ DALICI PRATİK EĞİTİM PROGRAMI

 

1T1

1T2

1T3

1T4

1T5

1T6

1T7

1T8

1T9

1T10

1T11

1T12

1TEk1

 

 

Yönetsel Ders

Temel Donanım

Temel Dalış İşaretleri

Basınç Hacim İlişkileri

Dalış Donanımı

Fizik - Fizyoloji

Yüzerlik Ekipmanları

Dalış Giysileri ve Yrd. Malzeme

Malzeme Bakım ve Saklanması

Kendini ve Başkasını Kurtarma

Güvenli Dalış Kuralları

Dalış Bölgesi Seçimi ve Koruma

Dalış Tablolarına Giriş

 

20 dak.

30 dak.

20 dak.

40 dak.

40 dak.

40 dak.

30 dak.

30 dak.

30 dak.

40 dak.

40 dak.

30 dak.

30 dak.

 

 

 

1P1

1P2

1P3

1P4

1P5

 

Dalış Malzemesi Tanıtımı

Pratik Havuz Çalışmaları

Birinci Eğitim Dalışı

İkinci Eğitim Dalışı

Üçüncü Eğitim Dalışı

Dördüncü Eğitim Dalışı

Beşinci Eğitim Dalışı

 

60 dak

Yeterince

30 dak.

30 dak.

30 dak.

30 dak.

30 dak.

c) Pratik eğitim: Bir yıldız dalıcı, açık deniz dalış malzemelerini sığ sularda doğru olarak kullanan, yeterli teorik ve pratik eğitimi alarak açık deniz dalışı için bu donanımı kullanmaya hazır duruma gelmiş olan dalıcıdır. Bir yıldız dalıcı eğitiminde gerekli 5 deniz dalışı öncesinde ilk pratik eğitimlerin havuz ya da kapalı deniz bölgelerinde gerçekleştirilmesi gerekir.

d) Pratik eğitim becerileri

1. ABC ile baş suda yüzme

2. ABC ile sırt üstü yüzme

3. Burun refleksi çalışması

4. Serbest dalış çalışması

5. Dalış donanımı hazırlama ve kontrolü

6. Dalış donanımının sökülmesi

7. Dalış eşi kontrolü

8. Suya giriş teknikleri 1 (tekneden / iskeleden / platformdan)

9. Suya giriş teknikleri 2 (bottan)

10. Suya giriş teknikleri 3 (kıyıdan)

11. Yüzeyde nötr yüzerlik kontrolü

12. Kontrollü alçalma

13. Kontrollü yükselme

14. İkinci kademe regülatör bulma (yandan)

15. İkinci kademe regülatör bulma (omuzdan)

16. İkinci kademe regülatör temizleme (nefes ile)

17. İkinci kademe regülatör temizleme (serbest akış butonu ile)

18. Yarım maske tahliye

19. Tam maske tahliye

20. Maskesiz soluma

21. Yedek hava kaynağı (ahtapot) kullanımı

22. Ana hava kaynağından hava paylaşma (çimlenme)

23. Yedek hava kaynağı (ahtapot) ile yükselme

24. Serbest akışlı ikinci kademe regülatörden hava soluma

25. Yüzerlik – 1 (palet ucunda askıda kalma)

26. Yüzerlik – 2 (orta suda askıda kalma)

27. Yüzeyde dalış donanımının çıkarılması giyilmesi

28. Yüzeyde ağırlık kemerinin çıkarılması takılması

29. Sualtında dalış donanımının çıkarılması giyilmesi

30. Sualtında ağırlık kemerinin çıkarılması takılması

31. Dalış donanımı ile yüzeyde yorgun dalıcı çekme / taşıma

e) Pratik uygulamalarda önerilen sıralama

1P1 İLK DALIŞ

1. Dalış donanımının tanıtılması

2. Doğru maske seçimi, giyilmesi, ayarlanması ve buğu önleme teknikleri

3. Kulak eşitleme teknikleri

4. Dalış donanımının hazırlanması

5. Palet giyme teknikleri

6. ABC ile su üstü çalışmaları

 • · Baş suda yüzme
 • · Sırt üstü yüzme
 • · Burun refleksi çalışması
 • · Serbest dalış

 

7. Suya giriş teknikleri

 • · Tekne / iskele / platform
 • · Bot
 • · Kıyı

8. Yüzeyde nötr yüzerlik kontrolü

9. Kontrollü alçalma çalışması

10. Nefes düzenleme ve ilk adaptasyon çalışması

11. Regülatör temizleme

 • · Nefes vererek
 • · Serbest akış butonu ile

12. Regülâtör bulma (Yandan)

13. Yedek hava kaynağı (ahtapot) kullanımı

 • · Aktif-havası biten
 • · Pasif- hava veren

14. Maske temizleme

 • · Yarım maske boşaltma
 • · Tam maske boşaltma

15. Palet ucu yüzerlik çalışmaları

16. Sudan çıkış teknikleri

17. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

1P2 İKİNCİ DALIŞ

1. Dalış donanımının hazırlaması,

2. Suya giriş teknikleri

 • · Tekne / iskele / platform
 • · Bot
 • · Kıyı

3. Kontrollü alçalma çalışması

4. Nefes regülasyonu ve adaptasyon

5. Regülatör temizleme

 • · Nefes vererek.
 • · Serbest akış butonu ile

6. Regülatör bulma

 • · Yandan
 • · Omuzdan

7. Alternatif hava kaynağı (ahtapot) kullanımı

 • · Aktif-havası biten
 • · Pasif- hava veren

8. Ana hava kaynağı ile hava paylaşımı (çimlenme)

 • · Aktif-havası biten
 • · Pasif- hava veren

9. Maske temizleme

 • · Tam maske boşaltma
 • · Maske çıkartıp takma

10. Maskesiz soluma

11. Palet ucu yüzerlik çalışması

12. Sudan çıkış teknikleri

13. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

1P3 ÜÇÜNCÜ DALIŞ

1. Dalış donanımının kurulması

2. Suya giriş teknikleri

 • · Tekne / iskele / platform
 • · Bot
 • · Kıyı

3. Su üstünde dalış donanımı kuşanma

4. Su üstünde ağırlık kemeri sökme takma

5. Kontrollü alçalma çalışması

6. Nefes düzenleme ve adaptasyon

7. Maske temizleme

 • · Tam maske boşaltma
 • · Maske çıkartıp takma

8. Maskesiz soluma

9. Alternatif hava kaynağı (ahtapot) kullanımı

 • · Aktif-havası biten
 • · Pasif- hava veren

10. Orta suda askıda kalma

11. Yedek hava kaynağı (ahtapot) ile yükselme çalışması

12. Sudan çıkış teknikleri

13. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

1P4 DÖRDÜNCÜ DALIŞ

1. Dalış donanımının hazırlanması

2. Suya giriş teknikleri

 • · Tekne / iskele / platform
 • · Bot
 • · Kıyı

3. Su üstünde dalış donanımının çıkarma ve yeniden kuşanma

4. Su üstünde ağırlık kemeri sökme takma

5. Kontrollü alçalma çalışması

6. Nefes düzenleme ve adaptasyon

7. Serbest akışlı ikinci kademe regülatörden nefes alma

8. Maske temizleme

 • · Tam maske boşaltma
 • · Maske çıkartıp takma

9. Maskesiz soluma

10. Sualtında ağırlık kemeri çıkarılması takılması

11. Sualtında dalış donanımı çıkarılması giyilmesi

12. Orta suda askıda kalma

13. Kontrollü yükselme

14. Sudan çıkış teknikleri

15. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

1P5 BEŞİNCİ DALIŞ

1. Dalış donanımının hazırlanması

2. Suya giriş teknikleri

 • · Tekne / İskele / Platform
 • · Bot
 • · Kıyı

3. Su üstünde dalış donanımını çıkarılması giyilmesi

4. Su üstünde ağırlık kemeri çıkarılması takılması

5. Kontrollü alçalma çalışması

6. Nefes düzenleme ve adaptasyon

7. Regülatör temizleme

 • · Nefes vererek
 • · Serbest akış butonu ile

8. Regülatör bulma

 • · Yandan
 • · Omuzdan

9. Alternatif hava kaynağı (ahtapot) kullanımı

 • · Aktif-havası biten
 • · Pasif- hava veren

10. Maske Temizleme

 • · Tam maske boşaltma

11. Maskesiz soluma

12. Sualtında ağırlık kemeri çıkarılması takılması

13. Sualtında dalış donanımı çıkarılması giyilmesi

14. Orta suda askıda kalma

15. Kontrollü yükselme

16. Dalış donanımı ile su üstünde yorgun dalıcı çekme / taşıma

17. Sudan çıkış teknikleri

18. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

İki yıldız dalıcı eğitim sistemi

Madde 22- İki yıldız dalıcı eğitiminde uygulanacak eğitim programı;

 

a) Teorik ders konuları:

2TG Giriş

1. İki yıldız dalıcı eğitim programının tanıtımı

2. Katılım koşullarının açıklanması

3. Dalışa engel rahatsızlıklar

4. Belge yeterliliği

2T1 Dalış hastalıkları

1. Basıncın vücut üzerindeki etkilerinin tekrarı, gaz kanunları, kısmi basınç

2. Kulak ve sinüs barotravmaları; nedenleri, önlemler ve tedavisi

3. Akciğer barotravması (pnömotraks, amfizem), belirtileri, nedenleri, ilkyardım ve tedavi

4. Hipoksi, nedenleri, tedavisi

5. Dekompresyon hastalığı (basitçe giriş)

6. Nitrojen narkozu, nedenleri, belirtileri, tedavi

7. Karbonmonoksit zehirlenmesi, nedenleri, belirtileri, tedavisi

8. Karbondioksit zehirlenmesi, nedenleri, belirtileri, tedavisi

9. Oksijen zehirlenmesi, nedenleri, belirtileri, tedavisi

10. Tükenme, hipotermi, hipertermi

11. Boğulma, nedenleri, ilkyardım, tedavisi

2T2 İlkyardım ve kurtarma

1. 1T10 konularının genişletilerek kurtarma becerileri için hazırlanması

2. Kazanın analizi

3. Yardım ya da kurtarma

4. Değerlendir, planla ve uygula

5. Yaralıya ulaşmak ve ilk müdahale

6. Yaralıyı taşıma teknikleri

7. Yaralıyı kıyıya ve tekneye çıkarma

8. Uygulanan teknikler ve nedenleri

9. Suni solunum uygulaması

10. Kalp masajı uygulaması

11. Yardım sonrası bakım

2T3 Hava hesapları

1. Dalış öncesi planlamanın önemi

2. Dalış evrelerinin belirlenmesi; iniş, dalış, çıkış, duraklar ve rezerv

3. Hava tüketim oranı

4. Dalış tüpünün hacmi ve basıncı

5. Dalış için mevcut havanın hesaplanması

6. Dalışı için gerekli havanın hesaplanması

7. Basınç ve hacim ilişkisi (Boyle kanunu)

8. Hesaplama çalışmaları

2T4 Nitrojen emilimi

1. Gazların sıvı içindeki çözünürlüğü, havanın vücut dokularınca emilimi

2. Gazların zehirleyici etkileri

3. Fizyolojik problemler; narkoz

4. Dekompresyon hastalığı; hafif tip, ağır tip

5. Dekompresyon hastalığında ilkyardım ve tedavi

6. Dekompresyon hastalığına karşı önlemler

2T5 Derin dalış

1. Derin dalışa bağlı sorunlar

2. Derin dalışa neden olanlar, derin dalışa engel olanlar

3. Fizyolojik sorunlar; narkoz, dekompresyon

4. Derinlik sınırı

5. Fiziksel sorunlar; yüzerlik, ısı yalıtımı, havanın yoğunluğu ve saflığı

6. Gerekli dalış malzemeleri

7. Dalış planlamasında değerlendirilmesi gerekenler

8. Acil durum uygulamaları için hazırlık

2T6 Dekompresyon tabloları

1. Dekompresyon hastalığı ve ona bağlı problemlerin engellenmesi için dalış tabloların kullanım gerekliliği.

2. Tabloların çalışma prensibi, nitrojen emilimine genel bakış

3. Dalış tablolarının yapısı ve türleri

4. Duraksız dalışlar için tabloların kullanımı

5. Tek dalışlar

6. Çoklu dalışlar

7. Yükseltide dalış

8. Dalış sonrası uçuş

9. Kayıtların tutulması ve dalış kayıt defteri

10. Planlamanın önemi

11. Dekompresyon tablolarının kullanımı ile ilgili pratik çalışmalar

2T7 Dalış planlaması ve organizasyonu

1. Dalış güvenliği için planlamanın önemi

2. Olası sorunlara karşı önlem almak

3. Olası gereksinimler ve acil durumlar için gereksinimlerin giderilmesi

4. Kendi dalışını planlama

5. Bölge seçimi, amacın belirlenmesi, zamanlama, personel gereksinimi, hava ve deniz koşulları

6. Dalış öncesi hazırlıklar

7. Dalış noktasındaki organizasyon

2T8 Sualtında yol bulma

1. Pusulasız sualtı yol bulma

2. Pusula, türleri ve dalış için uygun olan pusulalar

3. Dalış süresince pusulanın kullanımı

4. Sabit (kerteriz) almak, rotayı planlamak

b) Önerilen ders süreleri: Gerek teorik gerekse de pratik eğitimler için önerilen ders süreleri aşağıdaki programda belirtilmektedir. Teorik ve pratik eğitimlerde öğrenci sayısı ve öğrencilerin eğitim düzeyleri gibi bir takım unsurlar yüzünden süre belirlemek güçtür. Ders sürelerini uzatırken konuların içeriklerini yoğunlaştırmak yerine, pratik çalışmalara daha çok süre tanımak uygun olacaktır. Örneğin, teorik eğitimlerde materyal tanıtımı, fotoğraf ya da video gösterimi, ilkyardım uygulamaları, organizasyon çalışmaları ve malzemelerin kuşatılması gibi pratik eğitimlere daha çok zaman ayrılabilir.

 

 

 

 

 

Tablo 1. Önerilen süreler

İKİ YILDIZ DALICI TEORİK EĞİTİMİ

İKİ YILDIZ DALICI PRATİK EĞİTİMİ

2TG

2T1

2T2

2T3

2T4

2T5

2T6

2T7

2T8

 

Giriş

Dalış Hastalıkları

İlkyardım ve Kurtarma

Hava Hesapları

Nitrojen Emilimi

Derin Dalış

Dekompresyon Tabloları

Dalış Planlaması ve Org.

Sualtında Yol Bulma

20 dak.

60 dak.

40 dak.

40 dak.

40 dak.

30 dak.

90 dak.

90 dak.

30 dak.

2P1

2P2

2P3

2P4

2P5

Açık Deniz Dalışı Uyg.

Sualtında Yol Bulma

Gece Dalışı

Derin Dalış

Kurtarma ve İlkyardım

2 saat

90 dak.

30 dak.

30 dak.

60 dak.

c) Pratik eğitim becerileri

1. Bir yıldız dalıcı eğitiminde öğrenilen açık su becerilerinin tekrarı

2. Dalış donanımı ile su üstünde kazazede çekme taşıma yöntemleri

3. Suda suni solunum

4. Kazazedeyi tekneye çıkarma yöntemleri

5. Kazazedeyi karaya çıkarma yöntemleri – 1 (ranteks taşıma)

6. Kazazedeyi karaya çıkarma yöntemleri – 2 (omuzda taşıma)

7. Karada suni solunum ve kalp masajı

8. Baygın dalıcıyı kurtarma

9. Derin dalış

10. Gece dalışı

11. Karada pusula kullanımı

12. Sualtında pusula kullanımı (doğrusal)

13. Sualtında pusula kullanımı (üçgen)

 

d) Pratik uygulamada önerilen sıralama

2P1 BİRİNCİ DALIŞ

1. Dalış donanımının hazırlanması

2. Suya giriş teknikleri

 • · Tekne / iskele / platform
 • · Bot
 • · Kıyı

3. Su üstünde dalış donanımını çıkarılması giyilmesi

4. Su üstünde ağırlık kemeri çıkarılması takılması

5. Kontrollü alçalma çalışması

6. Nefes düzenleme ve adaptasyon

7. Regülatör temizleme

 • · Nefes vererek
 • · Serbest akış butonu ile

8. Regülatör bulma

 • · Yandan
 • · Omuzdan

9. Alternatif hava kaynağı (ahtapot) kullanımı

 • · Aktif-havası biten
 • · Pasif- hava veren

10. Maske Temizleme

 • · Tam maske boşaltma
 • · Maskesiz soluma

11. Sualtında ağırlık kemeri çıkarılması takılması

12. Sualtında dalış donanımı çıkarılması giyilmesi

13. Orta suda askıda kalma

14. Kontrollü yükselme

15. Dalış donanımı ile su üstünde yorgun dalıcı çekme / taşıma

16. Sudan çıkış teknikleri

17. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

2P2 İKİNCİ DALIŞ

1. Doğrusal yol bulma

2. Üçgen yol bulma

2P3 ÜÇÜNCÜ DALIŞ

1. Gece dalışı

2P4 DÖRDÜNCÜ DALIŞ

1. Derin dalış

2P5 BEŞİNCİ DALIŞ

1. Baygın dalıcı kurtarma (sualtından çıkarma)

2. Dalış donanımı ile su üstünde kazazede/ yorgun dalıcı çekme / taşıma

3. Suda suni solunum,

4. Tekneye / karaya çıkarma yöntemleri

5. Suni solunum/ CPR uygulaması

e) Becerilerin değerlendirilmesi: Eğitmen, her deneyim dalışında yukarıda verilen sıralama ile yol alırsa adaylardaki gelişimi çok daha sağlıklı bir biçimde değerlendirme olanağını elde edecektir. Bu nedenle adayların gerek torik, gerekse de pratik çalışmalardaki becerilerinin eğitmence sürekli olarak değerlendiriliyor olması gerekir. Bu değerlendirmeyi yalnız eğitim sonunda yapmaksa pek doğru olmayan, ancak gerekirse uygulanabilecek bir yöntemdir.

Üç yıldız dalıcı eğitim sistemi

Madde 23- Üç yıldız dalıcı eğitiminde uygulanacak eğitim programı;

 

a) Teorik ders konuları:

3TG Giriş

1. Üç yıldız dalıcı eğitim programının tanıtımı

2. Katılım koşullarının açıklanması

3. Dalışa engel rahatsızlıklar

4. Belge yeterliliği

3T1 Küçük tekne kullanımı

1. Küçük tekne kullanımında basit pratik eğitim.

2. Gemi damı temel eğitimi, hava ve deniz hareketleri

3. Denizcilik yasaları, taşımacılık kuralları

4. Şamandıralama

5. İpler ve kullanımı, düğümler

6. Dalış için kullanılan tekneler, türleri ve uygunluğu

7. Kıçtan takma motorlar ve kullanımı

8. Güvenlik ekipmanları ve özel ekipmanlar

9. Tekne kullanım teknikleri, hareket, demirleme, yükleme

10. Düşük hızda seyir, yüksek hızda seyir ve acil durum hareketleri

3T2 Sualtında yol bulma

1. Pusulasız sualtında yol bulma

2. Pusula, türleri ve uygunluğu

3. Dalışta pusula kullanımı

4. Kerteriz alma ve rota planlama

5. Mesafe, derinlik ve sürenin ölçümü

3T3 Arama kurtarma

1. Aramanın yapılacağı alanın tanımlanması

2. Arama tekniğinin seçimi

3. Malzeme hazırlı ve ön toplantı

4. Arama planının uygulanması ve cismin yerinin belirlenmesi

5. Cismin incelenmesi ve kaldırma sistemini belirlemek

6. Cismi kaldırma sistemine tutturmak

7. Kaldırma sistemi ile birlikte cismi güvenli bir şekilde yüzeye taşımak

8. Cismin kıyıya ya da platforma getirilmesi

3T4 Kompresör kullanımı

1. Çalıştırma öncesi kontroller ve çalıştırma yöntemi

2. Doldurma öncesi tüplerin görsel incelemesi

3. Tüplerin kompresöre bağlanması

4. Dolum ve ştandro kullanımı

5. Kapama yöntemi ve filtrelerin bakımı

3T5 Sorun Yönetimi

1. Nerede yanlış yapılmış olabilir

2. Kazalara karşı önlem alabilmek ve planlamanın önemi

3. Acil durumda hareket

4. Hava ve deniz koşulları

5. Dalıcıların kondüsyonları, sağlık durumları ve deneyimleri

6. Dalıcıları kaybetmek

7. Teknenin arızalanması

8. Dalışa bağlı sorunlar

9. Sakatlanmalar

10. Kurtarma yönetimi

11. İlkyardım ve bakımın yönetimi

3T6 Grup dalış organizasyonu

1. Dalış grubunun durumu

2. Dalış bölgesinin seçimi, ulaşımı ve konuşlanma

3. Zaman çizelgesinin hazırlanması ve planlanın gereklilikleri

4. Dalış gruplarının belirlenmesi

5. Gerekli dalış ve güvenlik malzemeleri

6. Dalış ön toplantısı

7. Dalış kayıt defterleri ve kayıtlar

8. Güvenlik önlemleri

3T7 Fizik, fizyoloji genel tekrarı

1. Bir ve iki yıldız eğitim programındaki fizik fizyoloji derslerine genel bakış

2. Yaşam destek sistemi

3. Basıncın vücut üzerindeki etkileri

4. Dalış hastalıkları, belirtileri ve bakımı

 

3T8 Dalış malzemeleri genel tekrarı

1. Bir yıldız dalıcı eğitimindeki 1T5, 1T7, 1T8 ve 1T9 derslerine genel bakış

2. Dalış tüpleri, bakımları ve testleri

3. Regülatörler, performansları ve servis gereksinimleri

4. Dalış giysileri, dalış türüne göre giysi türleri ve bakımı

5. Yüzerlik sistemleri ve diğer dalış malzemeleri ile ilişkileri

6. Sistem olarak dalış malzemeleri

7. Dalış donanımı ve yenilikler.

8. Ulusal standartlar ve yasal gereklilikler

b) Önerilen ders süreleri: Gerek teorik gerekse pratik eğitimler için önerilen ders süreleri aşağıda belirtilmektedir. Teorik ve pratik eğitimlerde öğrenci sayısı ve öğrencilerin eğitim düzeyleri gibi bir takım unsurlar yüzünden süre belirlemek güçtür. Ders sürelerini uzatırken, konuların içeriklerini yoğunlaştırmak yerine, pratik çalışmalara daha çok süre tanımak uygun olacaktır. Örneğin teorik eğitimlerde materyal tanıtımı, fotoğraf ya da video gösterimi, ilkyardım uygulamaları, organizasyon çalışmaları ve malzemelerin kuşatılması gibi pratik eğitimlere daha çok zaman ayrılabilir.

 

Tablo 1. Önerilen edilen süreler

ÜÇ YILDIZ DALICI TEORİK EĞİTİMİ

ÜÇ YILDIZ DALICI PRATİK EĞİTİMİ

3TG

3T1

3T2

3T3

3T4

3T5

3T6

3T7

3T8

 

Giriş

Küçük Tekne Kullanımı

Sualtında Yol Bulma

Arama Kurtarma

Kompresör Kullanımı

Sorun Yönetimi

Grup Dalış Org.

Fizik Fizyoloji Tekrarı

Malzeme Genel Tekrarı

20 dak.

60 dak.

40 dak.

60 dak.

60 dak.

60 dak.

60 dak.

60 dak.

60 dak.

.

3P1

3P2

3P3

3P4

3P5

3P6

3P7

Kurtarma ve İlkyardım

Küçük Tekne Kullanımı

Sualtında Yol Bulma

Gece Dalışı

Derin Dalış

Kompresör Kullanımı

Sualtı Arama Kurtarma

Dalış Liderliği

 

 

90dak.

60 dak.

2-3 saat

30 dak.

30 dak.

60 dak.

60 dak.

Yeterince

c) Pratik eğitim becerileri

1. Sualtında pusula kullanımı (kare)

2. Küçük tekne kullanımı

3. Kompresör kullanımı

4. Sualtında arama kurtarma

5. Dalış liderliği pratikleri

6. Gece dalışı

7. Derin Dalış

 

d) Pratik uygulamalarda önerilen sıralama

3P1 BİRİNCİ DALIŞ

1. Baygın dalıcı kurtarma

2. Dalış donanımı ile su üstünde kazazede/ yorgun dalıcı çekme / taşıma

3. Suda suni solunum,

4. Tekneye / karaya çıkarma yöntemleri

5. Suni solunum/ CPR uygulaması

6. Dalış liderliği

3P2 BİRİNCİ KARA ÇALIŞMASI

1. Küçük tekne kullanımı

3P3 İKİNCİ DALIŞ

1. Üçgen yol bulma

2. Kare yol bulma

3P4 ÜÇÜNCÜ DALIŞ

1. Gece dalışı

2. Dalış liderliği

3P5 DÖRDÜNCÜ DALIŞ

1. Derin dalış

2. Dalış liderliği

3P6 İKİNCİ KARA ÇALIŞMASI

1. Kompresör kullanımı

3P7 BEŞİNCİ DALIŞ

1. Arama kurtarma

Bir yıldız dalış eğitmeni eğitim sistemi

Madde 24- Bir yıldız dalış eğitmeni eğitiminde uygulanacak program;

a) Bilgilendirme toplantısı: Bütün adayların, eğitim programının aktarılacağı bilgilendirme toplantısında bulunması gerekir. Bu toplantıda eğitim programı ile ilgili ayrıntılar adaylara aktarılır. Her adaya sınav olacağı pratik ve teorik konu başlıkları ile birlikte programları da verilir.

b) Eğitimin yapısı: Eğitim üç ana bölümden oluşur. Birinci bölüm adayın teorik becerilerinin değerlendirildiği ve daha sonra teorik eğitimin gerçekleştirildiği teorik bölüm; ikinci bölüm pratik becerilerin değerlendirildiği ve daha sonra da pratik eğitimin verildiği pratik bölüm; üçüncü bölüm ise bitirme sınavının yapıldığı teorik ve pratik sınavlardan oluşur.

1) Teorik bölüm

Adayların bir yıldız dalış eğitmeninin eğitim programında yer alan konularla ilgili hazırlık yaparak, bilgi düzeylerini eğitmenlik için gerekli olan düzeye çıkarması gerekir. Bu konu ile ilgili olarak adaylara noksanlarını düşündükleri konularla ilgili çalışma ve/veya sunumlar önerilir.

Adayların aşağıdaki eğitimlere ilişkin dizgeyi ve konu içerikleri ile ilgili bilgileri olmaları gerekir;

a) Bir yıldız dalıcı eğitim programı

b) İki yıldız dalıcı eğitim programı

Bunun yanı sıra bir yıldız dalış eğitmeni adaylarının üç yıldız dalıcı teorik konuları ile ilgili olarak da en az üç yıldız dalıcı düzeyinde teorik bilgileri olmaları gerekir.

Ön teorik değerlendirme sınavı:

Adaylar, eğitim başlangıcında bir, iki ve üç yıldız dalıcı teorik eğitim konularından oluşan genel bir sınavla değerlendirilirler.

2) Pratik bölüm

Bu bölüm deniz ve dershane ortamlarındaki öğretim tekniklerini içeren ders sunumu, eğitim dalışı ön toplantısı, su becerileri ve su eğitimi becerileri gibi çalışmalarından oluşur. Adaylar teorik bölümde aldıkları bilgileri ve öğrendikleri teknikleri uygulayarak kendilerine verilen konularla ilgili olarak, deniz ve sınıf ortamında pratik çalışmalar yapar. Bunların yanı sıra teknik becerilerinin de sınanacağı ilkyardım, yol bulma ve dalış tekniği konularında da değerlendirilmelidir.

Ön pratik değerlendirme sınavı:

Adaylar bir üç yıldız dalıcının deniz becerileri ile ilgili olarak değerlendirilir. Sualtında yol bulma, suda ilkyardım ve dalış tekniği becerilerinin adaylar tarafından kolaylıkla uygulanabilmesi gerekir. Adaylar su içerisindeyken kendilerinden aşağıda istenecek becerileri sergileyebilmelidirler (en az istenecek olanlar);

1. Dalış malzemelerinin karada uygun olarak toplanması, giyilmesi

2. Dalış malzemeleriyle suya giriş ve çıkış uygulaması

3. Su yüzeyinde bilincini yitirmiş ve nefes almayan dalıcıyı suni solunum uygulaması ile taşıma

4. Hareket halindeyken dalış eşi ile hava paylaşımı uygulaması, acil çıkış uygulaması, su içerisinde baygın dalıcıyı yüzeye taşıma, serbest akıştaki regülatörden nefes alma, denge yeleğine giyip çıkarma, maske boşaltma ve ağırlık kemerini çıkarıp geri giyme.

c) Teorik ders konuları

E1T1 Yönetsel ders

1. Eğitimin amacı ve programının tanıtımı

2. Zamanlama, eğitim planlaması

3. Katılım koşullarının açıklanması

4. Adayın yükümlülükleri

E1T2 Ön değerlendirme sınavı

1. Bir, iki ve üç yıldız dalıcı teorik dersleri kapsamında çoktan seçmeli sınav

E1T3 Sınav hazırlama ve değerlendirme yöntemleri

1. Doğru yanıtların açıklanması (Eğitim yöneticisince)

2. Bilgi sınavının aday eğitmence değerlendirilmesi

3. Sınav hazırlama ve değerlendirme yöntemleri

E1T4 Ders sunum yöntemleri

1. Derslik hazırlığı

2. Ses ve ışık düzeni

3. Sınıf yerleşimi ve oturma planı

4. Yardımcı eğitim materyallerinin kullanımı

5. İlgi eğrisi

6. Zamanı kullanım teknikleri

7. Adrenalin kontrolü

8. Bilgi kontrolü

9. Değerlendirme kriterleri

10. Anlatımda dikkat edilmesi gerekenler; mimik, ses, tik, tavır, giyim ve genel görünüm

E1T5 Dalış organizasyonu

1. Eğitim dalışlarının özellikleri ve donanım gereklilikleri

2. Öğrenci, eğitmen, malzeme, dalış yeri, ulaşım ve güvenlik

3. Eğitim dalışı için bölge seçimi kriterleri

4. Dalışların kayıt edilmesi

E1T6 Eğitim dalışlarında ön toplantı

1. Dalış öncesi ve sonrası toplantı

2. Toplantıda dikkat edilmesi gerekenler; süre, amaç

3. Toplantı için uygun fiziksel koşulların hazırlanması

4. Dalış organizasyonlarında ön ve son toplantılardan yararlanabilmek

E1T7 Eğitim organizasyonu ve zamanlamanın oluşturulması

1. Belgeler ve kayıt işlemleri

2. Gerekli malzemeler

3. Eğitmenler

4. Teorik eğitim

5. Pratik eğitim

6. Değerlendirme ve sınav

E1T8 Bir ve iki yıldız eğitim programı

1. Bir ve iki yıldız eğitim programlarının incelenmesi, teorik ve pratik içeriğin taranması

E1T9 Sportif dalışın yasal düzenlemeleri

1. Türkiye’de sportif dalışı düzenleyen yönetmelikler

2. Bir iki ve üç yıldız dalıcı ile bir yıldız dalış eğitmeninin yönetmelikteki tanımı, görevleri yetkisi ve yasal yükümlülükleri

 

 

E1T10 Başka dalış eğitimi dizgeleri

1. Dünyadaki değişik eğitim dizgelerine genel bakış

2. Eğitim dizgeleri arasındaki ayrıcalıklar, denklikler

 

d) Pratik eğitim

E1P1 Ders sunumu

1. Eğitmen adayın teorik ders anlatım çalışması

2. İki adet kısa ve bir adet tam süreli ders anlatım çalışması.

3. Diğer adaylarla birlikte ders anlatımlarının değerlendirilmesi

E1P2 Eğitim dalışı ön toplantısı

1. Eğitmen adaylarının dalış öncesi ve sonrası toplantı anlatımlarını sınıfta ve su ortamında gerçekleştirmeleri

2. Toplantıların diğer adaylarla birlikte değerlendirilmesi

E1P3 Eğitim organizasyonu

1. Her adayın eğitim organizasyonu yaparak, bunu 10 dakikalık bir sunumla sınıfa tanıtması

2. Eğitim organizasyonlarının diğer adaylarla birlikte değerlendirilmesi

E1P4 Dalış tekniği

1. Malzemenin doğru kullanımı

2. Yüzerlik durumu

3. Dalış güvenliği

4. Dalış liderliği

5. Sualtında yol bulma

E1P5 İlkyardım

1. Suda adam taşıma.

2. Su içerisinde ilkyardım

3. Karada ilkyardım

4. Oksijen seti kullanımı

E1P6 Su içi eğitim

1. Eğitmenin su içi çalışmasındaki güvenlik önlemleri

2. Eğitim grubunun düzenlenmesi

3. Su içi eğitimlerde asistan kullanımı

4. Becerinin gösterim düzeyi

5. Yanlışların belirlenmesi, bunların tekrar gösterimi ve becerilerin doğru olarak yapılması

6. Dalış işaretlerinin ve yazı tahtasının kullanımı

7. Eğitim grubundaki adayların denetiminin sürekli olarak sağlanabilmesi.

8. Su içi eğitimde zamanın kullanımı

 

Beş dakika ders uygulaması

Her aday, kendilerine verilecek olan bir konu ile ilgili beş dakikayı geçmeyen bir sunum yapmalıdır. Bu sunumlar olanak varsa kamera ile kayıt edilerek, eğitimin gerekli bir bölümünde eğitim yönetmenince eğitim amacıyla kullanılmalıdır. Bu anlatımlar, ders anlatımının değerlendirilmesi öncesinde adaylarca bir çalışma oluşturacaktır. Bu çalışmanın en az iki kere tekrarlanması ve buların sınıf ortamında diğer adayların da katılımın sağlanmasıyla tartışılması gerekir.

Toplantı uygulaması

Sınıf ortamında adayların ön çalışma yapabilmesi için her bir adayın en az iki kere ön toplantı ve son toplantı çalışması yaparak, buların sınıf ortamında diğer adayların da katılımın sağlanmasıyla tartışılması gerekir.

Eğitim organizasyonu

Belirli koşullar oluşturularak adaylara eğitim organizasyonu görevi verilmeli ve bununla ilgili bir saatten çok olmayacak bir ön çalışma yapmaları istenmelidir. Daha sonra her adayın eğitim organizasyonunu sınıfa sunması ve her bir sunumdan sonra yapılan doğru ve yanlışların sınıfça değerlendirilmelidir.

Su içi eğitim

Eğitim eğitmeni deniz ortamında bir çalışma düzenleyerek, organizasyon ve eğitim teknikleri ile ilgili eğitimi adaylara vermelidir. Bu dersin ardından adaylar en az ikişer dalış becerisinin eğitimini diğer adayları öğrenci olarak kullanarak vermelidir. Bu çalışmaların sırasında her adayın yaptırmış olduğu becerisiyle ilgili ön toplantı ve son toplantı yapılmalıdır.

Adayların eğitim becerileri

Adaylar, eğitim becerilerini yapacakları pratik çalışmalarla geliştirmelidir:

1. Ders verme

2. Su ortamında eğitim ve organizasyon

Sınıf eğitimi – Her aday için en az 2 uygulama

Bir ve iki yıldız dalıcı eğitim programlarındaki bir dersten seçilebilir

Su eğitimi – Her aday için en az 2 uygulama (en az 3 saat)

Organizasyon: Adaylar su ortamındaki organizasyondan sorumlu olacaktır

Eğitim: Bütün adaylar, su eğitimi tekniklerinin pratik çalışmasını yapmalıdır

 

e) Ön değerlendirme sınavı

1) Teorik sınav

1. Bir ve iki yıldız dalıcı eğitim programları

Eğitim içerisinde anlatılan ve adayın sorumlu tutulacağı bir ve iki yıldız eğitim programlarının teorik ve pratik kısmı ile ilgili olarak ayrıntılı bir sınav yapılmalıdır.

2. Bir yıldız dalış eğitmeni eğitim programı

Adayın eğitim süresince görmüş olduğu teorik eğitimden sorumlu tutulacağı bir değerlendirme sınavı yapılmalıdır.

2) Pratik sınav

1. Ders (Tam) Sunumu

Ders 30 dakikadan çok olmayacak biçimde ve ders içeriğinden bazı bölümlerin çıkarılması ile sunulmalıdır. Eğitim yönetmeni, bitirme sınavında sunumu yapılacak ders konularını adaylara eğitimin ilk gününde vermelidir.

2. Su İçi Eğitim

Adaylar bir ve iki yıldız dalıcı eğitimi için gerekli olan pratik eğitim konularından sorumludur. Eğitim yönetmeni gerekli sınav koşulları için organizasyonu yapmalı ve her aday için istenen becerileri eğitimin ilk gününde belirlenmelidir. Ön toplantı ve son toplantılarda su içi eğitimin öncesi ve sonrasında yapılmalıdır. Böylece adayın pratik değerlendirmesi bitirilmiş olacaktır. Dalış kuruluşları, giriş sınavlarında başarılı olan adayları Federasyonun açacağı sınavlara katılmaları için Federasyona bildirirler.

 

f) Federasyonun düzenleyeceği bir yıldız eğitmen sınavı:

Bu Talimatın ilgili bölümündeki maddelere göre bir yıldız dalış eğitmen sınavı yapılır. Başarılı olanlara belgesi verilir.

İki yıldız dalış eğitmeni eğitim sistemi

Madde 25- İki yıldız dalış eğitmeni eğitiminde uygulanacak eğitim programı;

a) Bilgilendirme toplantısı: Bütün adayların, eğitim programının aktarılacağı bilgilendirme toplantısında bulunması gerekir. Bu toplantıda eğitim programı ile ilgili ayrıntılar adaylara aktarılır. Her adayın sınav olacağı pratik ve teorik konu başlıkları ile programları da verilir.

b) Eğitimin yapısı: Eğitim üç ana bölümden oluşur. Birinci bölüm adayın teorik becerilerinin değerlendirildiği ve daha sonra teorik eğitimin gerçekleştirildiği bölüm; ikinci bölüm pratik becerilerin değerlendirildiği ve daha sonra da pratik eğitimin verildiği bölüm; üçüncü bölüm ise bitirme sınavının yapıldığı teorik ve pratik sınavlardan oluşur.

1) Teorik bölüm

Adayların iki yıldız dalış eğitmeninin eğitim programında yer alan konularla ilgili hazırlık yaparak, bilgi düzeylerini eğitmenlik için gerekli olan düzeye çıkarması gerekir. Bu konu ile ilgili olarak adaylara noksanlarını düşündükleri konularla ilgili çalışma ve/veya sunumlar önerilir.

Teorik ders içeriği

Adayların aşağıdaki eğitimlere ilişkin konu içerikleri ile ilgili derin bilgileri olmalıdır;

 • · Bir yıldız dalıcı eğitim programı
 • · İki yıldız dalıcı eğitim programı
 • · Üç yıldız dalıcı eğitim programı

Ayrıca iki yıldız dalış eğitmeni adaylarının bir yıldız dalış eğitmeni teorik konuları ile ilgili olarak da yeterli düzeyde teorik bilgisinin olması gerekir.

Ön değerlendirme sınavı:

Adaylar eğitim başlangıcında bir, iki ve üç yıldız dalıcı ve bir yıldız dalış eğitmeni teorik eğitim konularından oluşan genel bir sınavla değerlendirilirler.

2) Pratik bölüm: Bu bölüm deniz ve dershane ortamlarındaki öğretim tekniklerini içeren ders sunumu, eğitim dalışı ön toplantısı, su becerileri ve su eğitimi becerileri gibi çalışmalarından oluşur. Adaylar teorik bölümde aldıkları bilgileri ve öğrendikleri teknikleri uygulayarak kendilerine verilen konularla ilgili olarak, deniz ve sınıf ortamında pratik çalışmalar yapar. Bunların yanı sıra adaylar, teknik becerilerinin de sınanacağı ilkyardım, yol bulma ve dalış tekniği konularında değerlendirilmelidir.

Pratik değerlendirme sınavı :

Adaylar üç yıldız dalıcının deniz becerileri ile ilgili olarak değerlendirilir. Sualtında yol bulma, suda ilkyardım ve dalış tekniği becerilerinin adaylar tarafından kolaylıkla uygulanabilmesi gerekir. Adaylar su içerisindeyken kendilerinden aşağıda istenecek becerileri sergileyebilmelidirler (en az istenecek olanlar);

1. Dalış malzemelerinin karada uygun olarak toplanması giyilmesi

2. Dalış malzemeleriyle suya giriş ve çıkış uygulaması

3. Su yüzeyinde bilincini yitirmiş ve nefes almayan dalıcıyı suni solunum uygulaması ile taşıma

4. Hareket halindeyken dalış eşi ile hava paylaşımı uygulaması, acil çıkış uygulaması, su içerisinde baygın dalıcıyı yüzeye taşıma, serbest akıştaki regülatörden nefes alma, denge yeleğine giyip çıkarma, maske boşaltma ve ağırlık kemerini çıkarıp geri giyme

c) Teorik ders konuları

E2T1 Yönetsel ders

1. Eğitimin amacı ve eğitim programının tanıtımı

2. Zamanlama, eğitim planlaması

3. Katılım koşullarının açıklanması

4. Adayın yükümlülükleri

E2T2 Ön değerlendirme sınavı

1. Bir, iki ve üç yıldız dalıcı teorik dersleri kapsamında çoktan seçmeli sınav.

E2T3 Sınav hazırlama ve değerlendirme yöntemleri

1. Doğru yanıtların açıklanması (eğitim yönetmenince)

2. Bilgi sınavının aday eğitmence değerlendirilmesi

3. Sınav hazırlama ve değerlendirme yöntemleri

E2T4 Ders sunum yöntemleri

1. Derslik hazırlığı

2. Ses ve ışık düzeni

3. Sınıf yerleşimi ve oturma planı

4. Yardımcı eğitim materyallerinin kullanımı

5. İlgi eğrisi

6. Zamanı kullanım yöntemleri

7. Adrenalin kontrolü

8. Bilgi kontrolü

9. Değerlendirme

10. Anlatımda dikkat edilmesi gerekenler (mimik, ses, tik gibi)

E2T5 Dalış organizasyonu

1. Eğitim dalışlarının özellikleri ve donanım gereklilikleri

2. Öğrenci, eğitmen, malzeme, dalış yeri, ulaşım ve güvenlik gibi unsurların değerlendirilmesi

3. Eğitim dalışı için bölge seçimi

4. Dalışların kayıt edilmesi

E2T6 Eğitim dalışlarında ön toplantı

1. Dalış öncesi ve sonrası toplantı

2. Toplantıda dikkat edilmesi gerekenler; süre, amaç

3. Toplantı için uygun fiziksel koşulların hazırlanması

4. Dalış organizasyonlarında ön toplantıdan yararlanabilmek

E2T7 Eğitim organizasyonu

1. Eğitim zamanlaması

2. Belgeler ve kayıt işlemleri

3. Gerekli malzemeler.

4. Eğitmenler

5. Teorik eğitim

6. Pratik eğitim

7. Değerlendirme ve sınav

E2T8 Bir ve iki yıldız dalıcı eğitim programı

1. Bir ve iki yıldız eğitim programının incelenmesi, teorik ve pratik içeriğin taranması

E2T9 Üç yıldız dalıcı eğitim programı

1. Üç yıldız dalıcı eğitim programının incelenmesi, teorik ve pratik içeriğin taranması

E2T10 Sportif dalışın yasal düzenlemeleri

1. Türkiye’de sportif dalışı düzenleyen yönetmelikler

2. İki yıldız dalış eğitmeninin yönetmelikteki tanımı, görevleri, yetkisi ve yasal yükümlüğü

E2T11 Dalış merkezi yönetimi

1. Federasyonun dalış merkezleri ile ilgili düzenlemeleri

2. Eğitim verme, yürütme ve eğitimi bitirme

3. Dalış merkezinin görev, yetki ve sorumlulukları

4. Dalış merkezi açabilmek için gerekli olan koşullar

5. Dalış merkezinde çalışan eğitmen ve rehber dalıcılar ile ilgili uygulamalar

6. Dalış merkezi yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları

d) Pratik ders programı

E2P1 Ders sunumu

1. Eğitmen adayının teorik ders anlatım çalışması

2. İki adet kısa ve bir adet tam süreli ders anlatım çalışması

3. Diğer adaylarla birlikte ders anlatımlarının değerlendirilmesi

E2P2 Eğitim dalışı ön toplantısı

1. Eğitmen adayların dalış öncesi ve sonrası anlatımlarını sınıf ve su ortamında yapılması

2. Ön toplantıların diğer adaylarla birlikte değerlendirilmesi

E2P3 Eğitim organizasyonu

1. Her adayın eğitim organizasyonu yaparak, bunu 10 dakikalık bir sunumla sınıfa tanıtması

2. Eğitim organizasyonlarının diğer adaylarla birlikte değerlendirilmesi

E2P4 Dalış tekniği

1. Malzemenin doğru kullanımı

2. Yüzerlik durumu

3. Dalış güvenliği

4. Dalış liderliği

5. Sualtında yol bulma

E2P5 İlkyardım

1. Suda adam taşıma

2. Su içerisinde ilkyardım

3. Karada ilkyardım

4. Saf oksijen seti kullanımı

E2P6 Su içi eğitim

1. Eğitmenin su içi çalışmasındaki güvenlik önlemleri

2. Eğitim grubunun düzenlenmesi

3. Su içi eğitimlerde asistan kullanımı

4. Becerinin gösterim düzeyi

5. Hatalarının belirlenmesi, bunların tekrar gösterimi ve becerilerin doğru olarak yapılması

6. Dalış işaretlerinin ve yazı tahtasının kullanımı

7. Eğitim grubundaki adayların kontrolünün sürekli olarak sağlanabilmesi

8. Su içi eğitimde zamanın kullanımı

Beş dakika ders uygulaması

Her bir aday, kendilerine verilecek olan bir konu ile ilgili beş dakikayı geçmeyen bir sunum yapmalıdır. Bu sunumlar olanak varsa kamera ile kayıt edilerek, eğitimin gerekli bir bölümünde eğitim yönetmenince eğitim amacıyla kullanılmalıdır. Bu anlatımlar ders anlatımının değerlendirilmesi öncesinde adaylarca bir çalışma oluşturacaktır. Bu çalışmanın en az iki kere tekrarlanması ve buların sınıf ortamında diğer adayların da katılımın sağlanmasıyla tartışılması gerekir.

Ön toplantı uygulaması

Sınıf ortamında adayların ön çalışma yapabilmesi için her bir adayın en az iki kere ön toplantı ve son toplantı çalışması yaparak, bunların sınıf ortamında diğer adayların da katılımın sağlanmasıyla tartışılması gerekir.

Eğitim organizasyonu

Adaylara belirli koşullar oluşturularak eğitim organizasyonu görevi verilmeli ve bununla ilgili organizasyon için bir saatten çok olmayacak bir ön çalışma yapmaları istenmelidir. Daha sonra her adayın eğitim organizasyonunu sınıfa sunması ve her sunumdan sonra yapılan doğru ve yanlışların sınıfça değerlendirmesinin yapılması sağlanmalıdır.

Su içi eğitim

Eğitim eğitmeni deniz ortamında bir çalışma düzenleyerek, organizasyon ve eğitim teknikleri ile ilgili eğitimi adaylara vermelidir. Bu dersin ardından adaylar, en az ikişer becerisinin eğitimini diğer adayları öğrenci olarak kullanarak vermelidir. Bu çalışmalar sırasında her adayın yaptırmış olduğu becerisiyle ilgili ön toplantı ve son toplantı yapılmalıdır.

Adayların eğitim becerileri

Adaylar, eğitim becerilerini pratik çalışmalar ile geliştirmelidir:

1. Ders verme

2. Su ortamında eğitim ve organizasyon

Sınıf Eğitimi – Her bir aday için en az 2 uygulama

Bir, iki ve üç yıldız dalıcı eğitim programındaki bir dersten seçilebilir

Su Eğitimi – Her bir aday için en az 2 uygulama (en az 3 saat)

Organizasyon: Adaylar su ortamındaki organizasyondan sorumlu olacaktır

Eğitim: Bütün adayların su eğitimi tekniklerinin pratik çalışmasını yapmalıdır

 

e) Ön değerlendirme sınavı

1) Teorik sınav

1. Bir, iki ve üç yıldız dalıcı eğitim programı

Eğitim içerisinde anlatılan, adayın sorumlu tutulacağı iki ve üç yıldız eğitim programının teorik ve pratik kısmı ile ilgili olarak ayrıntılı bir sınav gerçekleştirilmelidir.

2. İki yıldız dalış eğitmeni eğitim programı

Adayın eğitim süresince görmüş olduğu teorik eğitimden sorumlu tutulacağı bir değerlendirme sınavı gerçekleştirilmelidir.

2) Pratik sınav

1. Ders (tam) sunumu

Ders 30 dakikadan çok olmayacak biçimde ders içeriğinden bazı kısımların çıkarılması ile sunulmalıdır. Eğitim yönetmeni, bitirme sınavında sunumu yapılacak ders konularını adaylara eğitimin ilk gününde vermelidir.

2. Su içi eğitim

Adaylar Bir, iki ve üç yıldız dalıcı eğitimi için gerekli olan pratik eğitim konularından sorumludur. Eğitim yönetmeni gerekli sınav koşulları için organizasyonu yapmalı ve her aday için istenen becerileri eğitim programının ilk gününde belirlenmelidir. Ön toplantı ve son toplantılarda su içi eğitimin öncesi ve sonrasında dinlenmelidir. Böylelikle adayın pratik değerlendirmesi bitirilmiş olacaktır. Dalış kuruluşları, bitirme sınavlarında başarılı olan adayları Federasyonun açacağı sınavlara katılmaları için Federasyona bildirirler.

 

f) Federasyonun düzenleyeceği iki yıldız eğitmen sınavı:

Bu Talimatın ilgili maddelerine göre iki yıldız dalış eğitmeni sınavı yapılır. Başarılı olanlara belgesi verilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmeni Eğitim Sınavı

Bir ve iki yıldız eğitmen sınavı açılması

Madde 26- Bir ve iki yıldız dalış eğitmeni sınavları her yıl Federasyonca gerekli görülen sayıda yapılır. Sınavlar, yönetim kurulunca görevlendirilen üç yıldız dalış eğitmeni yönetiminde düzenlenir. Görevlendirilen eğitmen, sınavın yapılacağı yeri ve tarihini belirler. Sınavların yeri, tarihi ve süresi sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir. Görevlendirilen eğitmen, kendisi dahil en az üç dalış eğitmeninden oluşan sınav kurulunu belirler. Sınav kurulundaki eğitmenlerin üç yıldız dalış eğitmeni olması zorunludur. Federasyon Başkanı, sınavı izlemek ve sınav kurulunun çalışmalarını denetlemek için en az iki kişiden oluşan denetleme kurulu oluşturabilir. Görevli eğitmenlerin ve denetçilerin tüm giderleri Federasyonca karşılanır. Sınavlarının katılım ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Bir ve iki yıldız eğitmen eğitimi sınavına katılacaklarda aranan koşullar

Madde 27- Bir yıldız dalış eğitmen sınavına, dalış kuruluşundan bir yıldız dalış eğitmen eğitimi almış olan bir yıldız dalış eğitmen adayı katılabilir. İki yıldız dalış eğitmen sınavına, dalış kuruluşundan iki yıldız dalış eğitmen eğitimi almış olan iki yıldız dalış eğitmen adayı katılabilir. Eğitimin verildiği dalış kuruluşundan eğitim aldığına ilişkin yazılı belge ve bu talimatın ilgili maddelerinde belirtilen belgelerin dalış kuruluşu tarafından onaylanmış birer kopyası ile Federasyonun banka hesabına yatırdığı sınav ödenti belgesini sınav kuruluna sınavdan önce teslim eder. Belgeleri noksan ve uygun olmayanlar sınava alınmazlar. Bu durum bir tutanakla saptanır.

 

Bir ve iki yıldız eğitmen eğitimi sınavında uygulanacak sistem

Madde 28- Bir ve iki yıldız dalış eğitmeni sınavlarının içerikleri Federasyon tarafından belirlenir.

 

Sınavın kapsamı:

 • · Yazılı sınav
 • · Pratik eğitim konularını içeren uygulama sınavı
 • · Konu anlatımı ve anlatım teknikleri uygulama sınavı

 

Adaylar sınav kapsamında;

 • · Bir, iki ve üç yıldız dalıcı eğitimi konularından ve ders materyallerinden
 • · Bir ve iki yıldız eğitmen adayları bir ve iki yıldız dalıcı, iki yıldız eğitmen adayları ayrıca üç yıldız dalıcı eğitim programlarından
 • · Bir, iki ve üç yıldız dalıcı pratik becerilerinden
 • · Pratik ve teorik konulardaki ders anlatım ve uygulama tekniklerinden
 • · Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Federasyon Talimatlarından sorumludurlar.

Sınav sonunda sınav kurulu, katılan tüm adayların aldıkları notları ve sınav tutanaklarını içeren bir rapor hazırlayarak Federasyon Başkanlığına sunar. Başarılı olanların adları ilgili dalış kuruluşuna yazılı olarak bildirilir. Dalış kuruluşu, adları bildirilenlerin bilgi kayıt formlarını düzenleyerek Federasyona gönderir. Federasyon, bilgi kayıt formuna göre düzenleyeceği eğitmen belgelerini dalış kuruluşuna bilgi vererek ilgili kişiye gönderir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Üç Yıldız Dalış Eğitmeni ve Rehber Dalıcı Eğitimleri

Üç yıldız eğitmen eğitimi

Madde 29- Üç yıldız dalış eğitmeni eğitimi her yıl Federasyonca gerekli görülen sayıda yapılır. Eğitim, Yönetim Kurulunca görevlendirilen üç yıldız dalış eğitmeni yönetiminde düzenlenir. Görevlendirilen eğitmen eğitimin yapılacağı yeri ve tarihini belirler. Eğitimin yeri, tarihi ve süresi onayı ile eğitim tarihinden en az bir ay önce ilan edilir. Görevlendirilen eğitmen, kendisi ile birlikte gerekli gördüğü sayıda dalış eğitmeninden oluşan eğitmen kurulunu belirler. Eğitmen kurulundaki eğitmenlerin üç yıldız dalış eğitmeni olması zorunludur. Eğitim sırasında, kendi konusunda uzman konuk eğitmenler de görev alabilir. Federasyon Başkanı, eğitimi izlemek ve eğitmen kurulunun çalışmalarını denetlemek için en az iki kişiden oluşan denetleme kurulu görevlendirebilir. Görevli eğitmenlerin, konuk eğitmenlerin ve denetçilerin tüm giderleri Federasyonca karşılanır. Eğitime katılım bedeli Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Üç yıldız eğitmen eğitimine katılacaklarda aranan koşullar

Madde 30- Üç yıldız eğitmen eğitimine, iki yıldız dalış eğitmenleri katılabilir. Eğitime katılacak aday, bu Talimatın ilgili maddesindeki belgeleri ve eğitim ücretini Federasyonun banka hesabına yatırdığına dair dekontu görevlilere sınavdan önce teslim eder. Belgeleri noksan ve uygun olmayanlar eğitime katılamazlar. Bu durum, bir tutanakla imza altına alınır.

Üç yıldız eğitmen eğitimi kapsamı

Madde 31- Üç yıldız dalış eğitmeni eğitiminin içerikleri Federasyon tarafından belirlenir.

Adaylar eğitim kapsamında;

 • · Bir, iki ve üç yıldız dalıcı eğitimi konularından ve ders materyallerinden
 • · Bir iki ve iki üç yıldız dalıcı, bir ve iki yıldız eğitmen eğitim programlarından ve konularından
 • · Bir, iki ve üç yıldız dalıcı pratik becerilerinden
 • · Pratik ve teorik konulardaki ders anlatım ve uygulama tekniklerinden
 • · Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Federasyon talimatlarından
 • · Eğitim süresince verilecek gurup çalışmalarından ve ödevlerden
 • · Eğitim süresince verilecek derslerden sorumludurlar.

Eğitim sonunda eğitmen kurulu katılan tüm adayların aldıkları puanları ve sınav tutanaklarını içeren bir rapor hazırlayarak Federasyon Başkanına sunar. Başarılı olan adayların bilgi formları Federasyon Başkanlığınca düzenlenir ve geçici belge niteliğindeki bölümü ilgili kişiye verilir.

Rehber dalıcı eğitimi ve sınavı

Madde 32- Rehber dalıcı eğitimi Federasyonca gerekli görülen sayıda yapılır. Eğitim, Yönetim Kurulunca görevlendirilen üç yıldız dalış eğitmeni yönetiminde düzenlenir. Görevlendirilen eğitmen eğitimin yapılacağı yeri ve tarihini belirler. Eğitimin yeri, tarihi ve süresi onayı ile eğitim tarihinden en az bir ay önce duyurulur. Görevlendirilen eğitmen, kendisi ile birlikte gerekli gördüğü sayıda dalış eğitmeninden oluşan eğitmen kurulunu belirler. Eğitmen kurulundaki eğitmenlerin üç yıldız dalış eğitmeni olması zorunludur. Eğitim sırasında, kendi konusunda uzman konuk eğitmenler de görev alabilir. Federasyon Başkanı, eğitimi izlemek ve eğitmen kurulunun çalışmalarını denetlemek için en az iki kişiden oluşan denetleme kurulu görevlendirebilir. Görevli eğitmenlerin, konuk eğitmenlerin ve denetçilerin tüm giderleri Federasyonca karşılanır. Eğitimin bedeli Yönetim Kurulunca belirlenir.

Rehber dalıcı eğitimi ve sınavına katılacaklarda aranan koşullar

Madde 33- Rehber dalıcı eğitimine en az üç yıldız dalıcılar katılabilir. Eğitime katılacak aday bu talimatın ilgili maddelerinde belirtilen belgeleri ve eğitim bedelini Federasyonun banka hesabına yatırdığı eğitim ödenti belgesini görevlilere sınavdan önce teslim eder. Belgeleri noksan ve uygun olmayanlar eğitime alınmazlar. Bu durum, bir tutanakla imza altına alınır.

 

Rehber dalıcı eğitimi ve sınavları

Madde 34- Rehber dalıcı eğitiminin içeriği Federasyonca belirlenir.

Adaylar eğitim kapsamında;

 • · Bir, iki ve üç yıldız dalıcı eğitimi konularından
 • · Bir, iki ve üç yıldız dalıcı pratik becerilerinden
 • · Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Federasyon talimatlarından,
 • · Eğitim süresince verilecek gurup çalışmalarından ve ödevlerden
 • · Eğitim süresince verilecek derslerden sorumludurlar.

Eğitim sonunda eğitmen kurulu katılan tüm adayların aldıkları puanları ve sınav tutanaklarını içeren bir rapor hazırlayarak Federasyon Başkanına sunar. Başarılı olan adayların bilgi formları eğitmen kurulunca doldurularak, geçici belge niteliğindeki bölümü ilgili kişiye verilir.

ONUNCU BÖLÜM

Yaptırımlar

Madde 35- (1) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve bu Talimat kapsamında;

1. Düzenledikleri eğitim sonunda öğrenciler için dosya düzenlemeyen, eğitim öncesi öğrenciden istemekle yükümlü olduğu belgeleri almayan ya da dosyalamayan, düzenlediği belgeyi saklamayan, belgeleri yapılacak denetlemelerde göstermeyen ve Federasyon tarafından istendiğinde vermeyen dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarında para cezası verilir.

2. Eğitimin bittiği gün, bilgi kayıt formunu doldurmayan, geçici dalış kimliğini aynı gün öğrenciye vermeyen, eğitimin bittiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Federasyona bilgi kayıt formunu göndermeyen dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası verilir.

3. Yetki belgesinde kayıtlı dalış eğitmeni ve rehber dalıcıyı dalış etkinliklerinde bulundurmayan ve kayıtlı dalış eğitmeni ile eğitim vermeyen dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarında, tekrarında ise yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası verilir.

4. Dalış eğitmenleri ve rehber dalıcıların sözleşmeli olarak çalıştığı dalış kuruluşundan başka dalış kuruluşunda ya da birden çok dalış kuruluşunda görev alması, eğitim vermesi, yetki belgesi olmayan kuruluşta görev alması, eğitim vermesi ve bireysel olarak dalış eğitimi düzenlemesi durumunda eğitmen ve rehber dalıcı belgeleri iki yıl süre ile iptal edilir.

5. Teorik ya da uygulama eğitimi vermeden bilgi kayıt formu düzenleyen dalış kuruluşuna, yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarında, tekrarı durumunda yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası verilir ve eğitmenin eğitmenlik belgeleri bir yıl süre ile iptal edilir.

6. Federasyondan yetki belgesi almaksızın her türlü sportif donanımlı dalış eğitimi verdikleri ve/veya dalış faaliyetinde bulunduğu saptanan kişi ve kuruluşlara yetki belgesi bedelinin 10 katı tutarında para ceza verilir, ilgili resmi kurumlara suç duyurusunda bulunulur ve dalış malzemelerine kolluk kuvvetlerince el konularak dalış faaliyetlerinden men edilirler.

7. Dalış kuruluşlarının denetlenmesinde Federasyonun belirlediği yetki belgesi alma koşullarından bir ya da birkaçını ihlal eden ve bulundurmak zorunda olduğu malzemeleri bulundurmayan dalış kuruluşlarına yetki belgesi bedelinin 1/3 ü kadar para cezası verilir. İhlalin giderilmemesi ve tekrarı durumunda dalış kuruluşunun yetki belgesi üç ay süre ile iptal edilir ve yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarında para cezası verilir.

8. Dalışlarda, derinlik sınırlarına, eğitim düzeyi koşullarına ve güvenli dalış kurallarına uyulmaması durumunda dalış kuruluşuna yetki belgesi bedeli kadar para cezası verilir.

9. TSSF/CMAS dalıcı/eğitmen kimliği ya da dalış izin kimliği olmayan T.C. vatandaşlarına ya da dalıcı belgesi olmayan yabancı uyruklulara dalış yaptıran dalış kuruluşlarına yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası verilir.

10. Bilgi kayıt formunu birden çok kişi için kullanan, bilgi kayıt formu üzerinde tahrifat yapan dalış kuruluşlarına yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası verilir.

11. Federasyondan onay almadan dalışa yönelik etkinlik, yarışma ve spor etkinlikleri düzenleyenlere yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarında para ceza verilir.

12. Dalış kuruluşlarının dalışlarda Türk bayraklı tekneleri kullanmaması, teknelerde Liman Başkanlıkları tarafından istenen uygunluk belgelerinden birinin ya da bir kaçının eksik olması ya da uygun olmaması, Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Federasyonun talimatlarına uygun olmaması durumunda yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası verilir.

13. İlgili kurum ve kuruluşlarca belirtilen koordinatların dışındaki alanlarda ve/veya belirlenen usul ve esaslar dışında dalış yaptıran dalış kuruluşlarına yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarında para ceza verilir.

14. Endüstriyel dalışlarda kullanılan araç gereçlerle avcılık için kullanılan zıpkın ve benzer tüm araçların dalış teknelerinde bulundurulması ya da donanımlı dalışlarda kullanılması durumunda dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası verilir. Dalıcıya yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası verilir ve belgeleri bir yıl süre ile iptal edilir.

15. İş yerinin görünür yerine yetki belgesinin aslını asmayan, dalış teknesinin görünür yerine yetki belgesinin aslını ve Federasyon bayrağını asmayan dalış kuruluşlarına yetki belgesi bedeli kadar para cezası verilir.

16. Dalış kuruluşlarından bilgi istenmesi durumunda 15 gün içinde bilgi vermeyen dalış kuruluşlarına yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarında para cezası verilir.

17. Dalışlarda kullanacakları donanımın güvenlik ve sağlık koşullarına uygun olmaması, düzenli test yapıldığını gösteren belgelerin bulundurulmaması durumunda dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarında para cezası verilir. Tekrarı durumunda yetki belgeleri iptal edilir.

18. 14 yaş altındaki kişilere donanımlı dalış ya da tanıtım dalışı yaptıran dalış kuruluşuna, yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarında para cezası verilir. İlgili eğitmenin belgeleri bir yıl süreyle iptal edilir. Tanıtım dalışlarını eğitmen gözetimi olmaksızın yapan dalış kuruluşlarına yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında ceza verilir.

19. Dalış kurum ve kuruluşlarınca sportif (rekreasyonel) dalış eğitimi kapsamı dışında dalış eğitimleri veren dalış kuruluşlarına yetki belgesi bedelinin 4 katı tutarında para cezası verilir.

20. Bu maddede düzenlenmeyen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve bu Talimata aykırılıklar durumunda dalış kuruluşları, dalıcı, eğitmen ve diğer kişilere en çok yetki belge bedeli kadar para cezası verilir.

 

(2) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Federasyon Talimatlarında belirtilen kurallara uymadıkları için geçici ya da sürekli olarak iptal edilen eğitmen ve rehber dalıcı belgesi bedelleri geri ödenmez.

(3) Ceza tutarlarında, Yönetim Kurulunun dalış merkezleri için belirlediği en son yetki belgesi bedeli uygulanır.

(4) Yukarıda belirtilen suçlarla ilgili cezalar Disiplin Kurulu tarafından verilir. Tahsil edilen cezalar Federasyona gelir kaydedilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlülük

Madde 36- Bu Talimat Genel Müdürlük ve Federasyonun resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37- Bu Talimatın kurallarını ve uygulamalarını Federasyon Başkanı yürütür.

Dalış kuruluşları ve ilgili eğitmenler tarafından bu talimatın 36. Maddesindeki kullanacakları formlar:

Form: 1

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA

Dalış Merkezi Yetki Belgesi almak istiyorum/ istiyoruz. TSSF Donanımlı Dalış Talimatı gereği istenen tüm belgeler ve ödentilerimizle ilgili dekontlar ilişiktedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

…./…./20

İmza kaşe

Dalış Merkezi/ Federe Kulüp Adı:

Varsa yetki belgesi numarası :

Adres :

İl :

İlçe :

Tel :

Faks :

GSM :

Elektronik Posta :

 

Form: 2

TSSF YETKİ BELGESİ EĞİTMEN VE REHBER HARÇ ÖDENTİ FORMU

( … / …. / 2008 )

İsteği yapan Dalış Merkezi / Kulüp Adı : ………………………………………………………………………….

Dalış Merkezi / Kulüp Ticari ünvanı : …………………………………………………………………………..

Vergi Dairesi / Vergi Numarası : …………………………………………………………………………..

Yetki Belgesi Sicil No : …………………………………………………………………………..

İsteği Yapan Yetkilinin Adı / Soyadı : …………………………………………………………………………..

NO

CİNSİ

ADET

TUTAR

TAKSİTLİ

TOPLAM

1

Dalış Merkezleri Yetki Belgesi (Ticari Kuruluş)

2

Dalış Merkezleri Yetki Belgesi (Kulüp)

3

Dalıcı Eğitmen Harcı - Yıllık

4

Rehber Dalıcı Harcı - Yıllık

5

Cankurtarma Merkezi Yetki Belgesi (Ticari Kuruluş)

6

Cankurtarma Merkezi Yetki Belgesi (Kulüp)

7

Cankurtarma Eğitmen Harcı – Yıllık

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


TOPLAM


 


 


 


Ödeme Şekli Banka Havalesi Kredi Kartı Kredi Kartı Taksitli

 

 


 


KREDİ KARTI SAHİBİNE AİT BİLGİLER / KART BİLGİLERİ

Kredi Kartı Türü : Visa Master Card Bankası : …………………………………

Kart Sahibinin Adı Soyadı : …………………………………..................... T.C. Kimlik No : /..../…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./

Kredi Kartı No : /…./…./…./…./ /…./…./…./…./ /…./…./…./…./ /…./…./…./…./

Son Kullanma tarihi : /…./………/ Güvenlik No : /…./…./…./ (Kartınızın arkasında yer alan numaranın son üç hanesi)

BANKA HAVALESİNE AİT BİLGİLER 292 Vakıfbank Kuyubaşı Şubesi 2059417

 

 

 

Dekont Tarihi : ………………………… Dekont No : /……………………………

 

Eğitmen Listesi

Rehber Dalıcı Listesi

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

5)

5)

6)

6)

7)

7)

8)

8)

 

Yetki belgesi Eğitmen / Rehber harçları ile ilgili banka dekont bilgileri yukarıda yer almaktadır.

Yetki belgesi Eğitmen / Rehber harçları ile ilgili tahsilatın kredi kartımdan tek çekim / taksitle yapılmasını kabul ediyorum.

Yapılan denetim sonucu Yetki Belgesi almaya hak kazanmış bulunuyorum. Yaptığım ödemeye istinaden Yetki Belgemin hazırlanarak tarafıma gönderilmesini arz ederim.

Adı / Soyadı

İmza

Lütfen formu doldurduktan sonra 0216 345 38 19 nolu faksa gönderiniz.

Form: 3

DALIŞ KURULUŞU, EĞİTMEN / REHBER DALICI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ

 

……/……./20…….

 

…………………………………………………………………………..…. adresinde bulunan ………………………….. ait olan …………………………………………..…………. Dalış Merkezi ile ………………………………………………………adresinde bulunan …………………………………………………………arasında aşağıda belirtilen koşullarda sözleşme imzalanmıştır.

 

Sözleşmenin taraflarından …………………………………………, adlı kişi ……………………………………………………………..Dalış Merkezi’nin açmış olduğu dalıcı eğitimlerinde ve yapılacak dalışlarda EĞİTMEN / REHBER DALICI olarak görev yapacak, teorik ve uygulamalı eğitimler verecektir

Sözleşmenin taraflarından ………………………………………......., adlı kişi yapmış olduğu çalışma ve eğitim dersleri sırasında Türkiye Sualtı Sporlar Federasyonu yönetmelik ve talimatlarına ve söz konusu yönetmelik ve talimatların değişiklik ve eklerine uyma yükümlülüğü altındadır.

İşbu sözleşme ile taraflar arasında 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmış olup süre tamamlandığında taraflar sözleşmeyi yenileme hakkına sahiptir.

Dört maddeden oluşan bu sözleşme …………………………… tarihinde 3 (Üç) nüsha olarak düzenlenmiş ve aynı tarihte imza altına alınmıştır.

 

Taraflar, sözleşmenin feshi durumunda yazılı dilekçe ile Federasyona bildirmek zorundadırlar.

 

Eğitmen / Rehber Dalış Merkezi Adı

Adı Soyadı

Yetki Belgesi Sicil No:

 

Sicil No / Eğitmen düzeyi Dalış Merkezi Yetkilisi Adı Soyadı

 

İmza İmza

 

Sözleşme aslı Federasyona gönderilecek ve diğer iki nüsha taraflarca saklanacaktır.

Form: 4

YETKİLİ KİŞİLER VE DALIŞ EĞİTMENİ / REHBER DALICI İMZA ÖRNEKLERİ

 

Dalış Merkezi Adı:

Dalış Merkezi Yetki Belgesi No:

Dalış Merkezi Yetkilisi Adı Soyadı: İmza

 

1)Eğitmen / Rehber Sicil No / Eğitmen düzeyi İmza

Adı Soyadı

______________________ _________________/_______ _________________

 

2)Eğitmen / Rehber Sicil No / Eğitmen düzeyi İmza

Adı Soyadı

______________________ _________________/_______ _________________

 

3)Eğitmen / Rehber Sicil No / Eğitmen düzeyi İmza

Adı Soyadı

______________________ _________________/_______ _________________

 

4)Eğitmen / Rehber Sicil No / Eğitmen düzeyi İmza

Adı Soyadı

_____________________ _________________/_______ _________________

 

5)Eğitmen / Rehber Sicil No / Eğitmen düzeyi İmza

Adı Soyadı

______________________ _________________/_______ _________________

İmza örneği formunun aslı Federasyona gönderilecektir.

Form: 5

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA

Aşağıda ki listede yer alan malzemelerin Dalış Merkezimizde mevcut ve denetleme için hazır olduğunu taahhüt ederim/ederiz. Bilgilerinize arz ederim/ederiz. … /… / 20….

(İmza kaşe)

Dalış Merkezi / Spor Kulübü

Yetkilisi Adı Soyadı

1) Kompresör ya da tüp dolum anlaşması
2) Denge yeleği (gereken sayıda )

3) Dalış tüpü (gereken sayıda)

4) Regülatör (gereken sayıda)
5) Dalış elbisesi (gereken sayıda )

6)Ağırlık kemeri (gereken sayıda)

7)Maske, palet, soluma borusu (gereken sayıda)
8) Dalış şamandırası (en az 1 adet)
9) İlkyardım çantası (en az 1 adet)

10) Oksijen seti (en az 1 adet)
11) Dalış bayrağı
12) TSSF bayrağı (en az 2 adet, yetki belgesini aldıktan sonra)

13) Diğer donanımlı dalış malzemeleri (gereken sayıda)

Form: 6

DALIŞ EĞİTMENİ SINAVI KATILIM İSTEK BELGESİ

Aşağıda kimlik bilgileri yer alan eğitmen adayı, Dalış merkezimizce düzenlenmiş bulunan ………………….. Eğitmen eğitimine katılmıştır. Eğitime katılabilmesi için, Federasyon talimatlarınca belirlenen tüm belgeler merkezimizde muhafaza altına alınmıştır. Belgelerin Birer kopyalarına aslı gibidir ibaresi tarafımızca yazılarak kendisine teslim edilmiştir. Evraklarının ve sınav bedeli makbuzunun sınav komisyonuna teslim edilmesi koşulu ile sınava alınmasını saygılarımızla arz ederiz.

 

Adayın

Adı / Soyadı :

T.C. Vatandaşlık Numarası :

Gireceği Sınav :

Tel :

Fax :

GSM :

E-Posta Adresi :

Dalış Merkezi Yetkilisi

Kaşe – İmza

 

joomla statistics